Bilaterala samarbeten under Parisavtalet

Energimyndigheten arbetar med att bygga upp konkreta samarbeten under Parisavtalets artikel 6. I arbetet ingår upphandling av utsläppsminskande aktiviteter kompatibla med artikel 6. Dessutom krävs avtal med respektive värdland om hur samarbetet ska se ut.

Under 2021 har Energimyndigheten publicerat två utlysningar för aktiviteter lämpliga för artikel 6-samarbeten; en i Ghana och en i Dominikanska republiken. Utlysningarna var öppna för alla aktörer som kunde föreslå en utsläppsreducerande aktivitet lämpad för artikel 6 i Dominikanska Republiken eller i Ghana.

Aktiviteterna  kommer att behöva godkännas av respektive regering och leva upp till en rad olika krav. Kraven handlar bland annat om transparens, bidrag till hållbar utveckling, värnandet av mänskliga rättigheter och urfolks rättigheter, och att säkra att utsläppsminskningarna är additionella: att de sker utöver värdlandets nationella åtaganden.  

Dialog om bilateralt samarbete pågår

Parallellt med upphandlingen av dessa artikel 6-aktiviteter pågår dialog med olika potentiella värdländer om hur ett bilateralt samarbete skulle kunna utformas. För att kunna genomföra artikel 6-samarbeten behöver ett avtal med värdlandet etableras för att fastställa villkor och regler som ska gälla för samarbetet mellan länderna och de aktiviteter som resulterar i transfereringar av utsläppsminskningsenheter. Avtalet ska också bekräfta värdlandets villighet att göra en så kallad motsvarande justering som en följd av att utsläppsminskningsenheter överförs till Sverige.

På klimatmötet COP26 i Glasgow i november 2021 signerades ett Memorandum of Understanding (MOU) mellan Sverige och Ghana om att etablera bilateralt artikel-6 samarbete. Ett MOU är ett samförståndsavtal som markerar intresse av att ingå samarbete. Myndigheten har även pågående dialoger med regeringsföreträdare för Dominikanska republiken, Kambodja och Nepal för att undersöka möjligheterna för artikel 6-samarbeten i dessa länder.

klimatmötet-COP26-signering-avtal-Sverige-Ghana.png

Foto: Energimyndigheten. På klimatmötet COP26 i Glasgow signerades ett avtal mellan Sverige och Ghana för samarbete under Parisavtalets artikel 6. Avtalen signerades av Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén och generaldirektör Henry Kwabena Kokofu från Naturvårdsverket i Ghana. De respektive miljöministrarna Per Bolund och Kwaku Afriyie var också på plats vid signeringen.

Tidigare arbete: projektbeskrivningar och virtuella piloter

Energimyndigheten hade i december 2019 en utlysning för att få in förslag på klimataktiviteter som kan skapa utsläppsminskningar som kan passa inom ramen för artikel 6 i Parisavtalet. Syftet var att utforma fördjupade projektbeskrivningar, så kallade Mitigation Activity Design Documents (MADD:s). Utlysningen resulterade i sex fördjupade projektbeskrivningar som färdigställdes under 2021. 

Förslagen som kom in handlar om:

  • biogasproduktion i Argentina och Dominikanska republiken,
  • deponigasinsamling i Colombia,
  • effektiva spisar i Etiopien,
  • solenergi med lagring i Ghana och
  • grön ammoniak i Sydafrika.

De två förslagen i Ghana och Dominikanska Republiken bidrog särskilt till att Energimyndigheten publicerade utlysningar för artikel 6-aktiviteter i dessa två länder.

Utveckling av aktiviteter under artikel 6

För att testa hur internationella klimatsamarbeten skulle kunna se ut under Parisavtalet genomförde Energimyndigheten ett antal fallstudier under 2020, så kallade virtuella piloter.

Virtuella piloter för klimatsamarbeten under Parisavtalet