Parisavtalets artikel 6

Parisavtalets verktyg (mekanismer) för samarbete mellan länder och handel med utsläppsreduktioner regleras genom avtalets artikel 6.

Under Parisavtalets artikel 6 i Parisavtalet kan länder på frivillig basis samarbeta för att nå sina respektive nationella åtaganden avseende utsläppsminskningar. Målsättningen är att sådant samarbete ska möjliggöra ökad ambition: att skapa större utsläppsminskningar än vad som är möjligt inom det egna landet med landets egna resurser. Utsläppsminskningarna kan fördelas mellan deltagarna i samarbetet och överföras mellan länder.

Rapporteringskraven till FN-sekretariatet innebär att länder som handlar med utsläppsenheter måste visa det i sin utsläppstatistik och justera för sålda utsläppsenheter. Sådan justering kallas för motsvarande justering och är avgörande för att säkerställa att samarbeten under artikel 6 inte leder till dubbelräkning av utsläppsminskningar, med ökade utsläpp som följd.

Tre typer av samarbeten under artikel 6

 Artikel 6 är uppdelad i tre olika former av samarbete. Dessa beskrivs av artiklarna 6.2, 6.4 och 6.8:

  • Artikel 6.2 fastställer att länder kan samarbeta och överföra utsläppsminskningar mellan varandra för att uppnå målen i sina nationella klimatplaner (NDC).
  • Artikel 6.4 fastställer att en global marknadsmekanism för handel med utsläppsminskningar ska skapas. Marknadsmekanismen ska övervakas av ett översynsorgan med mandat att granska och godkänna utsläppsminskningar som kan överföras och användas i utsläppshandel.
  • Artikel 6.8 handlar om icke-marknadsbaserade samarbeten. Regelverket för processen ska beslutas av parterna till Parisavtalet och översynen av processen ska göras av en instiftad institution under UNFCCC. I nuläget förhandlas det om reglerna för dessa paragrafer.

Energimyndigheten fokuserar i huvudsak på att etablera samarbeten under artikel 6.2.

Vad är syftet med artikel 6?

 I Parisavtalet har världens länder åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser. Alla länder ska uttrycka högsta möjliga ambition i sina respektive klimatplaner (så kallade NDC:s),  men det är givetvis stora skillnader länderna emellan när det gäller förutsättningarna att minska utsläppen.

NDC – Nationally Determined Contribution

Ett samarbete under artikel 6 förutsätter att båda länder deltar frivilligt och drar nytta av samarbetet, samt att samarbetet bidrar till globalt minskade utsläpp och höjd klimatambition. Höjd klimatambition är nödvändigt för att klara Parisavtalets mål om att hålla uppvärmningen väl under två grader, med sikte mot 1,5 grader. Med nuvarande ambitionsnivå bedöms uppvärmningen hamna på mer än tre grader.

graf scenario minskade utsläpp.png

Figur: Översatt från Emissions Gap Report 2021, UNEP. Stora utsläppsminskningar måste genomföras för att klara såväl tvågraders- som 1,5-gradersmålet. Figuren visar att ländernas nuvarande ambitionsnivå är otillräcklig för att klara något av målen. Klicka på bilden för förstoring.

Artikel 6-samarbeten är kostnadseffektivt

Ett artikel 6-samarbete är en möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen där det får mest verkan. I en omfattande studie från University of Maryland konstaterade forskare att en välfungerande handel med utsläppsenheter i enlighet med artikel 6 i Parisavtalet kan spara världens länder 250 miljarder USD per år. Med hjälp av handel kan länder nämligen åstadkomma mer utsläppsminskningar till samma kostnad. Studien visar att artikel 6 på detta sätt skulle kunna åstadkomma ytterligare utsläppsminskningar på ca fem miljarder ton koldioxid per år. Det är hundra gånger mer än vad Sverige släpper ut årligen. 

Artikel 6-samarbeten främjar grön omställning och hållbar utveckling

Förutom att minska utsläpp av växthusgaser kan artikel 6-samarbeten främja kapacitetsuppbyggnad och spridning av klimatvänlig teknik hos deltagande länder. Detta kan i sin tur bidra positivt till en grön omställning i dessa länder. Dessutom ska samarbeten under artikel 6 främja hållbar utveckling. Energimyndigheten arbetar just nu med att ta fram metoder för att mäta och följa upp på bidraget till hållbar utveckling i kommande samarbeten.