Program och samarbetspartners

Energimyndigheten är engagerad i ett antal program och samarbeten för att bidra till den internationella kunskaps- och metodutvecklingen för de fastställda samarbetsmekanismerna under Parisavtalet. 

Dessutom utvecklar Energimyndigheten nya samarbetsformer med särskilt fokus på Parisavtalets artikel 6. Energimyndigheten ger även stöd till flera kapacitetshöjande insatser för att stötta länder intresserade av samarbeten under artikel 6.

Samarbeten för handel med utsläppsminskningar under Parisavtalet

Global Green Growth Institute (GGGI)

Länk: Global Green Growth Institute

Global Green Growth Institute (GGGI) är en fördragsbaserad internationell organisation med säte i Sydkorea, som arbetar med ett 30-tal medlemsländer för att skapa hållbar tillväxt. Det som skiljer GGGI från många andra internationella organisationer är att de har personal som arbetar i medlemsländernas regeringskanslier vilket ger organisationen en unik position.

Under 2019 ingick Energimyndigheten ett skräddarsytt samarbete med GGGI med syftet att utveckla idéer till genomförbara projekt och bygga upp den kompetens och institutionella infrastruktur som behövs inom värdländerna för att kunna handla med utsläppsminskningar. GGGI har stor erfarenhet av kapacitetsutveckling och bland medlemsländerna finns flera potentiella värdländer för artikel 6-samarbeten. Energimyndigheten bidrar med 35 miljoner kronor till programmet som pågår mellan 2020 och 2022.

Under 2020 har GGGI tagit fram och utvecklat fyra utsläppsminskningsaktiviteter i tre olika länder: geotermisk energiproduktion samt solkraft i industriparker i Etiopien, energieffektivisering i textilindustrin i Kambodja, och biogasproduktion i Nepal. Parallellt med detta har GGGI utvecklat en mall för hur den institutionella infrastrukturen skulle kunna se ut i länder som ingår artikel 6-samarbeten med Sverige, samt förslag på avtal mellan de deltagande länderna.

Gold Standard

Länk: The Gold Standard

Gold Standard är en organisation som utför frivillig certifiering av klimatprojekt och tillhörande utsläppsreduktioner. De har lång erfarenhet samt välutvecklade metoder och standarder för detta baserade på Clean Development Mechanism (CDM), kända för sin höga nivå vad gäller miljöintegritet.

En utmaning med artikel 6-samarbete är att förvärv av utsläppsreduktionsenheter är komplext och kräver robusta system för att säkerställa att reduktionsenheterna är reella och att överföringarna av enheter inte dubbelräknas. Eftersom regelverken är under förhandling finns det inga fastställda principer eller riktlinjer för metodutveckling.

I september 2021 inledde Energimyndigheten ett partnerskap med Gold Standard för att utveckla deras certifiering att bli ”fit for Paris”. Syftet är att nyttja existerande ramverk och infrastruktur (som användes under CDM) och tillsammans med Gold Standard ta fram ett reviderat ramverk som kan användas för artikel 6-samarbeten.

Sustainable Development Initiative (SDI)

Energimyndigheten stödjer Sustainable Development Initiative, initierat av organisationerna Gold Standard och UNEP DTU Partnership. Detta initiativ syftar till att lyfta fram bidraget till hållbar utveckling i förhandlingarna av artikel 6 och generellt i klimatförhandlingarna. SDI har även tagit fram ett praktiskt verktyg för att kunna bedöma bidraget till hållbar utveckling i projekt.

Transformative Carbon Asset Facility (TCAF)

Länk: Transformative Carbon Asset Facility

Fonden Transformative Carbon Asset Facility (TCAF) förvaltas av Världsbanken, med målet att skapa pilotprogram på sektorsnivå i medelinkomstländer. Programmen ska omfatta olika former av utsläppsminskande åtgärder, framför allt införande av klimatstyrmedel som bidrar till varaktiga utsläppsminskningar (även efter att stödet från TCAF fasats ut). En uttalad ambition är att stödja program som bidrar till systemomställning och som är replikerbara.

En annan målsättning är att TCAF ska utveckla och praktiskt testa regelverket för inter­nationellt samarbete under artikel 6 i Parisavtalet. För närvarande ingår Sverige, Norge, Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Kanada i samarbetet. Tillsammans har länderna bidragit med totalt 205 miljoner USD i TCAF, varav Sveriges bidrag utgör 25 miljoner USD.

Samarbeten för kapacitetsuppbyggnad

Partnership for Market Implementation (PMI)

Länk: Partnership for Market Implementation

Under 2020 beslutade Energimyndigheten att stödja programmet Partnership for Market Implementation (PMI), som bygger vidare på programmet Partnership for Market Readiness (PMR) som myndigheten deltagit i sedan 2011. PMI lanserades i samband med COP25 och kommer att pågå under perioden 2021–2030. Syftet med PMI är att stärka länders kapacitet för att införa prissättning av koldioxidutsläpp, genom skatter, handel med utsläppsrätter, deltagande i internationella utsläppsmarknader och andra marknadsbaserade styrmedel. Länder ska kunna ansöka om medel från PMI för stöd till implementering av styrmedel och för utveckling av färdplaner för införande av styrmedel. Programmet ska samverka med andra program inom Världsbanken och utgöra en plattform för prissättning av koldioxid.

Article 6 Support Facility (A6SF)

En av Energimyndighetens samarbetspartners för att bygga upp en portfölj av artikel 6-samarbeten är Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB). Under 2018 beslutade Energimyndigheten att tillsammans med Tyskland finansiera ADB:s Article 6 Support Facility (A6SF). A6SF för dialog med intresserade potentiella värdländer i Asien och bistår dessa med teknisk expertis för att konkretisera sina nationella klimatplaner och analysera om och hur landet kan använda sig av artikel 6. Syftet med insatsen är att öka kapaciteten för utvecklingsländer i Asien att delta i artikel 6-samarbeten och att identifiera och utveckla potentiella artikel 6-insatser.

Climate Warehouse

När en internationell handel med utsläppsreduktioner under Parisavtalet kommer igång, kommer det att finnas ett behov av att registrera genomförda transaktioner för att säkerställa transparens. För bilaterala transaktioner är det även viktigt med transparens och bokföring för att undvika att utsläppsreduktioner räknas flera gånger av olika aktörer. För detta krävs att varje utsläppsminskning är spårbar. Energimyndigheten har därför valt att stödja Världsbankens initiativ Climate Warehouse. Utöver Sverige deltar ett antal andra länder och privata aktörer i initiativet. Syftet är att bygga upp ett transparent datasystem för spårbar handel med utsläppsreduktioner via blockkedjeteknik.

 

Teknikutveckling och tekniköverföring under Parisavtalets artikel 10

Climate Technology Centre and Network (CTCN)

Climate Technology Centre and Network (CTCN) bidrar med policy- och utvecklingsstöd främst till de minst utvecklade länderna och lägre medelinkomstländer genom att besvara förfrågningar avseende teknik som kan bidra till utsläppsbegränsningar och anpassning.  Energimyndigheten representerar Sverige i styrelsen för CTCN.

Enligt artikel 10 i Parisavtalet delar parterna en långsiktig vision om vikten av att fullt ut realisera teknikutveckling och tekniköverföring för att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och minska utsläppen av växthusgaser. CTCN utgör tillsammans med Technology Executive Committee (TEC) teknikmekanismen under Parisavtalet.