Virtuella piloter under artikel 6

För att testa hur internationella klimatsamarbeten kan se ut under Parisavtalet har Energimyndigheten genomfört ett antal fallstudier, så kallade virtuella piloter.

Syftet med dessa teoretiska klimatprojekt är att identifiera framtida utmaningar, men också möjligheter för verklig projektetablering innan Parisavtalets regelbok finns på plats

Flera av de virtuella piloterna skulle vara möjliga att omsätta i verkligheten, men många utmaningar kvarstår. De verklighetstrogna projekten har genomförts efter avstämning med relevanta samarbetsländer.

Virtuella pilotprojekt

Energimyndigheten har utfört nio virtuella pilotprojekt i sju olika länder (se karta). Dessa piloter har resulterat i en översikt över de viktigaste aspekterna (tekniska, ekonomiska och juridiska) som måste hanteras för att ett artikel 6-samarbete ska kunna genomföras. Resultaten har varit värdefulla i de pågående förhandlingarna om regelboken.

Parisavtalets artikel 6

Världskarta

Sammanfattning av de olika piloterna 

Nedan följer kort sammanfattning av de olika piloterna.

Mer om de specifika pilotprojekten, Virtual pilots (på engelska)

Energineutrala byggnader i Colombia

Denna studie undersöker möjligheten att finansiera så kallade noll-energi-hus i Colombia för att skapa utsläppsminskningsenheter i enlighet med artikel 6. Eftersom denna typ av byggande är obefintligt i Colombia så skulle projektet med stor sannolikhet vara additionellt och kunna bidra till att föra in ny kunskap och teknik.

Förnybar energi från avloppsvatten samt småskalig solkraft i Colombia

Denna studie undersöker möjligheten att skapa utsläppsminskningar genom:

1) energiproduktion med biogas från vattenreningsverk 

2) solceller som ersätter dieselgeneratorer i områden som inte är anslutna till elnätet.

I rapporten identifieras ett antal utmaningar och möjliga lösningar.

Stabil och flexibel förnybar energi i Chile

Chile har haft en snabb utbyggnad av väderberoende förnybar elproduktion, såsom sol- och vindkraft. Detta ökar behovet av annan elproduktion som kan stabilisera tillgången på el när solen och vinden tryter. Denna studie undersöker hur handel med utsläppsminskningsenheter under artikel 6 kan ge incitament att investera i sådan stabil och flexibel elproduktion i Chile.

Förnybar energi i småskaliga elnät i Nigeria

Många områden i Nigeria kommer inte att kopplas upp mot ett centralt elnät inom en överskådlig framtid. Dessa områden kan därför istället ha behov av småskaliga elnät så kallade mini-grids. Denna studie undersöker möjligheten att med försäljning av utsläppsminskningsenheter under artikel 6 och så kallade gröna obligationer finansiera investeringar i småskaliga elnät.

Geotermisk energi i Kenya

Kenya har goda förutsättningar för geotermisk energi, det vill säga när energi utvinns ur värme från jordens inre. Detta är en stabil förnybar energiform och i denna studie undersöks möjligheten att med försäljning av utsläppsminskningsenheter under artikel 6 finansiera investeringar i geotermisk energi i Kenya.

Förnybar värmeproduktion med bergvärme i Mongoliet

Mongoliet har ett stort värmebehov som i stor utsträckning baseras på kolkraft. Denna studie undersöker möjligheten att med bergvärmepumpar ersätta ett kolkraftverk i den mongoliska staden Khovd.

Kylkedja för mattransport utan klimatpåverkande gaser i Filippinerna

I kylskåp och andra kylanläggningar används ofta gaser med mycket hög klimatpåverkan. Dessa kan ersättas med gaser som inte påverkar klimatet, men för att snabba på den utvecklingen krävs investeringar. Denna studie undersöker möjligheten att med försäljning av utsläppsminskningsenheter under artikel 6 finansiera övergången till mindre klimatpåverkande kylgaser i leveranskedjan för mat i Filippinerna.

Hållbar avfallshantering med biogas i Indonesien

Denna studie undersöker hur artikel 6 kan användas för att finansiera bättre avfallshantering och produktion av biogas i Indonesien. Studien presenterar en lösning där individer ges incitament att lämna in sitt organiska avfall i utbyte mot att få återanvändbara gasflaskor med biogas som kan användas i hushållet.

Medan varje pilotprojekt är unikt och har sina specifika förutsättningar och utmaningar, kan vissa generella slutsatser dras. Dessa var några av de viktigaste resultaten:

  • Samarbete bör innebära ett långsiktigt engagemang För att säkerställa att utsläppsminskningar faktiskt genomförs krävs utveckling av nya metoder, robusta institutioner och system för exempelvis mätning, rapportering och verifiering. Därför bör ett artikel 6-samarbete innebära ett långsiktigt engagemang snarare än en enkel transaktion. Ambition och engagemang hos alla intressenter är avgörande.
  • Samarbete kommer att kräva storskaliga och kombinerade insatser. När olika typer av finansiering kombineras måste sambandet mellan en viss åtgärd och dess utsläppsminskning kunna fastställas. Detta kan vara svårt i praktiken. En tydlig färdplan för implementering av varje lands nationellt fastslagna åtagande (NDC) är ett första steg för att övervinna detta hinder.
  • Samarbete kräver tillförlitliga data. I många fall krävs förbättringar när det gäller nationella utsläppsdata och antaganden om referensbana för utsläppen. Detta kräver i sin tur väl fungerande system för mätning, rapportering och verifiering.
  • Risken att ett värdland säljer fler utsläppsminskningar än vad det kan leverera måste minimeras. En grundläggande förutsättning för handel med utsläppsminskningar under Parisavtalet är att det säljande landet först klarat sitt eget åtagande, innan landet säljer utsläppsminskningar. Risken för överförsäljning kan hanteras med olika kontraktsvillkor, till exempel att värdlandet måste passera vissa milstolpar.
  • Värdländernas klimatmål kan behöva bearbetas. Eftersom alla länders klimatmål inte utrycks på samma sätt kan de behöva bearbetas för att bli jämförbara. Det är viktigt att siffror är jämförbara, uppdelade på sektorsnivå och att utsläppsminskningarna sker gradvis istället för endast sista året.
  • Den privata sektorns engagemang är avgörande för ökad ambition och långsiktig hållbarhet. Därför måste aktiviteterna vara affärsmässigt hållbara över tid och ansträngningar måste göras för att säkerställa förtroende, förutsägbarhet och tydlighet.