Parisavtalets artikel 6

Parisavtalets artikel 6 reglerar verktyg, så kallade mekanismer, för samarbete mellan länder och handel med utsläppsreduktioner.

Under Parisavtalets artikel 6 kan länder på frivillig basis samarbeta för att nå sina respektive nationella åtaganden för utsläppsminskningar. Målsättningen är att samarbete mellan länder ska göra det möjligt att öka ambitionen, alltså att skapa större utsläppsminskningar än vad som är möjligt inom det egna landet med landets egna resurser. Utsläppsminskningarna kan fördelas mellan deltagarna i samarbetet och överföras mellan länder.

Länder som handlar med utsläppsenheter måste visa det i sin utsläppstatistik och justera för sålda utsläppsenheter, det ingår i rapporteringskraven till FN-sekretariatet. Justering för sålda utsläppsenheter är avgörande för att säkerställa att samarbeten under artikel 6 inte leder till dubbelräkning av utsläppsminskningar, med ökade utsläpp som följd.

Det här är Parisavtalets artikel 6

I filmen berättar Sandra Lindström, chef för internationella klimatsamarbeten på Energimyndigheten, om hur Sveriges arbete med internationella klimatinsatser ser ut och vad ett samarbete under artikel 6 kan innebära.

Tre typer av samarbeten under artikel 6

Artikel 6 är uppdelad i tre olika former av samarbete. Dessa beskrivs av artiklarna 6.2, 6.4 och 6.8:

  • Artikel 6.2 fastställer att länder kan samarbeta och överföra utsläppsminskningar mellan varandra för att uppnå målen i sina nationella klimatplaner.
  • Artikel 6.4 fastställer att en global marknadsmekanism för handel med utsläppsminskningar ska skapas. Marknadsmekanismen ska övervakas av ett översynsorgan med mandat att granska och godkänna utsläppsminskningar som kan överföras och användas i utsläppshandel.
  • Artikel 6.8 handlar om icke-marknadsbaserade samarbeten. Regelverket för processen ska beslutas av parterna till Parisavtalet och översynen av processen ska göras av en instiftad institution under UNFCCC. I nuläget förhandlas det om reglerna för dessa paragrafer.

Energimyndigheten fokuserar på att etablera samarbeten under artikel 6.2.

Vad är syftet med artikel 6?

I Parisavtalet har världens länder åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser. Alla länder ska uttrycka högsta möjliga ambition i sina respektive klimatplaner (så kallade NDC:s), men det är givetvis stora skillnader länderna emellan när det gäller förutsättningarna att minska utsläppen.

Ett samarbete under artikel 6 förutsätter att båda länder deltar frivilligt och drar nytta av samarbetet, att samarbetet bidrar till globalt minskade utsläpp och höjd klimatambition.

Höjd klimatambition är nödvändigt för att klara Parisavtalets mål om att hålla uppvärmningen under två grader med sikte mot 1,5 grader. Med nuvarande ambitionsnivå bedöms uppvärmningen hamna på mer än 3 grader.

Figuren visar att ländernas nuvarande ambitionsnivå är otillräcklig för att klara något av målen.

Klicka på bilden för att förstora den.

Figur: Översatt från UNEP Emissions Gap Report 2022. Stora utsläppsminskningar måste genomföras för att klara såväl tvågraders- som 1,5-gradersmålet. Figuren visar att ländernas nuvarande ambitionsnivå är otillräcklig för att klara något av målen.

Artikel 6-samarbeten är kostnadseffektivt

Ett samarbete under artikel 6 är en möjlighet att kostnadseffektivt minska utsläppen där det får mest verkan.

En välfungerande handel med utsläppsminskningar i enlighet med artikel 6 i Parisavtalet kan göra det möjligt för världens länder att spara 250 miljarder amerikanska dollar per år. Det framkom i en studie som forskare på University of Maryland har utfört. Det beror på att länder kan åstadkomma mer utsläppsminskningar till samma kostnad med hjälp av handel. Studien visar också att artikel 6 på detta sätt kan bidra till ytterligare utsläppsminskningar på ca fem miljarder ton koldioxid per år. Det är hundra gånger mer än vad Sverige släpper ut årligen.

Studie från University of Maryland: The Economic Potential of Article 6 of the Paris Agreement and Implementation Challenges (ieta.com)

Samarbeten främjar grön omställning och hållbar utveckling

Förutom att minska utsläpp av växthusgaser kan samarbeten under artikel 6 främja kapacitetsuppbyggnad och spridning av klimatvänlig teknik. Det kan i sin tur bidra positivt till en grön omställning och hållbar utveckling i fler länder.

Energimyndigheten arbetar just nu med att ta fram metoder för att mäta och följa upp på bidraget till hållbar utveckling i kommande samarbeten.