Energimyndighetens roll i miljömålssystemet

Att använda energi innebär att miljön påverkas. Det kan vara allt från användning av bensin och diesel som påverkar klimatet, till vattenkraft som påverkar biodiversiteteten i våra vattendrag. Att minska energianvändningen är därför nästan alltid positivt för miljön.

Det finns olika typer av miljömål.

Generationsmålet

Energimyndighetens verksamhet har direkt eller indirekt påverkan på generationsmålets alla delar. Men särskilt relevant är den strecksats som menar att miljöpolitiken ska fokusera på att:

  • Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.

Miljökvalitetsmålen

Energimyndigheten har även pekat ut åtta av de 16 miljökvalitetsmålen som är extra relevanta för myndighetens verksamhet:

  • Begränsad klimatpåverkan – miljömålet berör en stor del av den svenska klimat- och energipolitiken och är en självklar del av Energimyndighetens verksamhetsområde.
  • Frisk luft – miljömålet påverkas av utsläpp som bland annat kommer från energianläggningar och energianvändning.
  • Bara naturlig försurning – miljömålet berör bland annat utsläpp som kommer från energitillförsel, energianvändning samt uttag av skogsbränsle.
  • Giftfri miljö – miljömålet berör exempelvis energirelaterade produkter och dess användning.
  • Levande sjöar och vattendrag – bland annat vattenkraften påverkar detta miljömål.
  • Levande skogar – bioenergi berör särskilt detta miljömål.
  • Storslagen fjällmiljö – vindkraft och vattenkraft påverkar detta miljömål.
  • God bebyggd miljö – detta miljömål berör bland annat en effektivare energianvändning i bostäder och lokaler, samt avfallsfrågan.