Miljömålsplan för Energimyndigheten

Energimyndigheten har antagit en miljömålsplan som syftar till att integrera ett bredare miljömålsperspektiv i myndighetens arbete.

Genom att mer systematiskt beakta alla miljömål som är relevanta för en viss frågeställning ges ett bättre underlag för beslutsfattarna där synergier och målkonflikter tydliggörs.

För 2018 kommer regeringsuppdraget om omställning till en fossilfri transportsektor att prioriteras för en särskild insats för att stärka miljömålsperspektivet.

Miljömålsplanen redovisas årligen i årsredovisningen och slutredovisas i årsredovisning 2019.