Projektmyndigheten

Energimyndigheten är officiell svensk projektmyndighet (DNA och DFP) med uppdrag att auktorisera företag och organisationer som vill delta i klimatprojekt inom CDM och JI.

Enligt Marrakechöverenskommelsen ska varje land som deltar utse nationell ansvarig myndighet för CDM respektive JI; Designated National Authority (DNA) för att godkänna deltagande i CDM-projekt och en Designated Focal Point (DFP) för att godkänna deltagande i JI-projekt.

I Sverige är Energimyndigheten utsedd till DNA och DFP och har fått i uppdrag att för Sveriges räkning auktorisera företag och organisationer att delta i CDM- och JI-projekt i andra länder och godkänna JI-projekt i Sverige. Energimyndighetens arbete som Projektmyndighet regleras av Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter samt Statens energimyndighets föreskrifter (2012:3) om projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv. Länkar till författningarna finns här sidan. Auktoriserandet samt godkännandet sker genom ett utfärdande av ett Letter of Approval (LoA).