Letter of Approval (CDM)

Energimyndigheten är officiell svensk projektmyndighet (DNA och DFP) med uppdrag att auktorisera företag och organisationer som vill delta i klimatprojekt inom CDM och JI.

Auktorisering sker genom att Sveriges DNA utfärdar ett Letter of Approval. Ett exempel på ett Letter of Approval finns att ladda ner.

En ansökan om Letter of Approval ska inkludera:

  • Ifyllt Ansökan om Letter of approval för deltagande i CDM-projekt (finns att ladda ner under Dokument)
  • en projektbeskrivning (PDD) som uppfyller kraven i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet och har utformats enligt format som fastställts av CDM-styrelsen
  • en preliminär eller slutlig valideringsrapport framställd av en oberoende kontrollör ackrediterad av CDM-styrelsen
  • värdlandets godkännande av projektet, innefattande ett intyg att projektet bidrar till hållbar utveckling

För projekt som avser vattenkraftsanläggningar med en produktionskapacitet överstigande 20 megawatt:

  • Ifylld rapportmall för utvärdering av vattenkraftsprojekt som överstiger 20 MW och ett utlåtande från en oberoende kontrollör, ackrediterad av CDM-styrelsen respektive JI-kommittén för utfärdande av valideringsrapporter inom den åtgärdskategori som inkluderar vattenkraft.

Ansökan om Letter of Approval ska skickas i signerad form skriftligt samt elektroniskt till:

Energimyndigheten DNA Box 310 631 04 Eskilstuna

samt

dna-dfp...@energimyndigheten.se