Smart och förnybart energisystem på Gotland

Energimyndigheten har fått i uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, utifrån energipolitikens tre grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Foto: Anders Vikhult, Mostphotos

Utlysningar

Inom Energipilot Gotland har två utlysningar genomförts. Mer information om utlysningarna hittar du på den här webbsidan.

Energimyndighetens uppdrag

Nyckeln till framgångsrik omställning ligger i ett nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland, såväl boende, föreningar, företag, offentliga organisationer och besökare. Visionen är att skapa en regionalt sammanhållen arena på Gotland där teknik, affärsmodeller och regelverk prövas. Denna arena är öppen för alla aktörer, och i detta samarbetsprojekt är allas insatser värdefulla.

Regeringen gav 2018-05-31 Energimyndigheten i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet med att realisera färdplanen. I uppdraget med Energipilot Gotland ingår även att redovisa hur utvecklingen fortskrider

 

Genomförande av färdplanen

Stöd för att etablera ett energicentrum

Energimyndigheten har beslutat att stödja Region Gotland med nästan 2,4 miljoner kronor för att etablera ett energicentrum på Gotland. Etableringen av ett energicentrum är en åtgärderna i Energimyndighetens färdplan för hur Gotland ska gå före i energiomställningen.

Energicentrum ska vara en knutpunkt för lokala aktörer när de vill genomföra aktiviteter eller projekt som för ett hållbart energisystem på Gotland. Energicentrums verksamhet planeras växa fram i tre stegvisa etapper om vardera två år. Beslutet som nu tagits ska finansiera den första etappen, och omfattar följande aktiviteter:

  • Uppstart av Energicentrum inklusive tillsättning av regional verksamhetsledare
  • Etablering av webbplats för energiomställning i jord- och skogsbruk, som bland annat ska samla kunskap och goda exempel.
  • Informationsprojekt för omställning inom transportområdet som syftar till att ändra attityd och öka kunskap om lokala alternativa drivmedel och fossilbränslefria fordon.

Färdplanen i korthet

Energimyndigheten har i en tidigare förstudie bedömt att Gotland har förutsättningar att ställa om till ett hållbart energisystem och bli en pilot som visar att det går att nå energi- och klimatmålen. Men precis som för övriga regioner finns det utmaningar på Gotland för att nå dessa mål. Tillsammans med samverkansparter rapporterade Energimyndigheten en färdplan den 29 mars 2019 för hur Gotland ska kunna bli en pilot för energiomställning. Inom färdplanen finns sju åtgärdsområden:

  • Lokal förankring
  • Flexibelt och robust elsystem
  • Klimatsmart industri
  • Transporter
  • Resurseffektiv bebyggelse
  • Areella näringar
  • Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån de utmaningar som finns inom energisektorn på Gotland. Åtgärderna ska kunna fungera för hela landet och bidra till ökad försörjningstrygghet, minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar elproduktion, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Genomförandet av färdplanen ska stärka Gotlands kapacitet att nå energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige.

Energimyndigheten kommer att följa upp åtgärderna och resultaten vartannat år, och om vi ser behov av det så kommer vi att föreslå kompletterande åtgärder. Förhoppningen är att åtgärderna på Gotland ska ge lärdomar och inspiration för såväl övriga regioner i landet som utanför Sveriges gränser.

Hela rapporten hittar du här.

Förstudien i korthet

Med bakgrund av att Gotland har goda förutsättningar för förnybar energi i form av vindresurser, soltimmar och bioresurser, anser Energimyndigheten att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland. Gotland har även sedan länge varit en nod för innovation, test och kommersialisering av nya lösningar i det befintliga energisystemet, samtidigt som det finns både ett starkt entreprenörsdriv och ett lokalt engagemang för energifrågor på ön. Region Gotland och Länsstyrelsen bidrar dessutom med ambitiösa energi- och klimatmål i omställningsarbetet.

Att skapa ett hållbart och robust energisystem kräver ett omfattande och mångårigt arbete med gemensamma krafter och samarbete mellan privat och offentligt samt de enskilda drivkrafterna. Energisystemet på Gotland är på många sätt unikt, och det finns goda möjligheter att hitta lokala lösningar för energisystemet som kan appliceras på andra håll och i större skala.

Om du vill läsa förstudien hittar du den under rubriken "Rapporter" på den här sidan.

Bakgrund

I juni 2016 träffades energiöverenskommelsen, då bland annat mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 fastställdes. Ett år senare fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland ska kunna bli pilotregion i arbetet med att ställa om Sverige till ett helt förnybart energisystem. Förstudien presenterades i april 2018, och föreslog ett antal åtgärder för att nå målet till 2045.

Om du vill påbörja omställningsarbete redan idag så finns det möjligheter till det.

För dig som vill komma igång nu

Det finns redan nu ett flertal satsningar för dig som vill komma igång nu:

Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Stöd för energieffektivisering

Stödmöjligheter för utvecklingen av en resurseffektiv och klimatneutral industri

Stöd, bidrag och rådgivning till dig som privatperson

Aktuella utlysningar

 

För dig som bor eller bedriver verksamhet på Gotland finns också möjligheter till energi- och klimatrådgivning och olika stöd.

Energi- och klimatrådgivning

Energicentrum på Gotland

Region Gotlands företagsstöd

Rådgivning, finansiering och stöd