Smart och förnybart energisystem på Gotland

Energimyndigheten har fått i uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, utifrån energipolitikens tre grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Foto: Anders Vikhult, Mostphotos

Tio projekt inom Energipilot Gotland

Inom Energipilot Gotland har tre utlysningar genomförts, och beslut har tagits om att tio projekt får stöd.

Mer information om projekten inom Energipilot Gotland

Energimyndighetens uppdrag

Tillsammans med samverkansparter rapporterade Energimyndigheten en färdplan den 29 mars 2019 för hur Gotland ska kunna bli en pilot för energiomställning. Regeringen gav 2018-05-31 Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan och presentera åtgärder för hur Gotland ska kunna gå före i energiomställningen. Energimyndigheten fick också uppdraget att samordna det fortsatta arbetet med att realisera färdplanen. I uppdraget med ingår även att redovisa hur utvecklingen fortskrider. 

 

Färdplanen i korthet

Energimyndigheten har i en tidigare förstudie bedömt att Gotland har förutsättningar att ställa om till ett hållbart energisystem och bli en pilot som visar att det går att nå energi- och klimatmålen. Men precis som för övriga regioner finns det utmaningar på Gotland för att nå dessa mål. Tillsammans med samverkansparter rapporterade Energimyndigheten en färdplan den 29 mars 2019 för hur Gotland ska kunna bli en pilot för energiomställning. Inom färdplanen finns sju åtgärdsområden:

  • Lokal förankring
  • Flexibelt och robust elsystem
  • Klimatsmart industri
  • Transporter
  • Resurseffektiv bebyggelse
  • Areella näringar
  • Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån de utmaningar som finns inom energisektorn på Gotland. Åtgärderna ska kunna fungera för hela landet och bidra till ökad försörjningstrygghet, minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar elproduktion, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Genomförandet av färdplanen ska stärka Gotlands kapacitet att nå energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige.

Energimyndigheten följer upp åtgärderna löpande och gör en särskild rapportering om utvecklingen vartannat år. Vid behov föreslår vi kompletterande åtgärder. Förhoppningen är att åtgärderna på Gotland ska ge lärdomar och inspiration för såväl övriga regioner i landet som utanför Sveriges gränser.

Om du vill läsa färdplanen hittar du den under rubriken "Rapporter" i Energimyndighetens webbshop. 

Rapport Energipilot Gotland

Förstudien i korthet

Med bakgrund av att Gotland har goda förutsättningar för förnybar energi i form av vindresurser, soltimmar och bioresurser, anser Energimyndigheten att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland. Gotland har även sedan länge varit en nod för innovation, test och kommersialisering av nya lösningar i det befintliga energisystemet, samtidigt som det finns både ett starkt entreprenörsdriv och ett lokalt engagemang för energifrågor på ön. Region Gotland och Länsstyrelsen bidrar dessutom med ambitiösa energi- och klimatmål i omställningsarbetet.

Att skapa ett hållbart och robust energisystem kräver ett omfattande och mångårigt arbete med gemensamma krafter och samarbete mellan privat och offentligt samt de enskilda drivkrafterna. Energisystemet på Gotland är på många sätt unikt, och det finns goda möjligheter att hitta lokala lösningar för energisystemet som kan appliceras på andra håll och i större skala.

Om du vill läsa förstudien hittar du den under rubriken "Rapporter" på den här sidan.

Bakgrund

I juni 2016 träffades energiöverenskommelsen, då bland annat mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 fastställdes. Ett år senare fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland ska kunna bli pilotregion i arbetet med att ställa om Sverige till ett helt förnybart energisystem. Förstudien presenterades i april 2018, och föreslog ett antal åtgärder för att nå målet till 2045 samt de energipolitiska målen.

För dig som vill bidra i omställningsarbetet finns flera möjligheter: 

Det finns redan nu ett flertal satsningar för dig som vill komma igång nu:

Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Stöd för energieffektivisering

Stödmöjligheter för utvecklingen av en resurseffektiv och klimatneutral industri

Stöd, bidrag och rådgivning till dig som privatperson

Aktuella utlysningar