Utvecklingen inom färdplanens åtgärder

Inom Energimyndighetens regeringsuppdrag för Gotland ingår även att redovisa hur utvecklingen fortskrider. Återrapportering ska ske dels varje år genom Energimyndighetens årsredovisning, dels vartannat år genom en skriftlig återrapportering direkt till Regeringskansliet.

Nedan finns en sammanställning över de olika åtgärderna inom färdplanens delområdena och vilken status de har. Denna tabell uppdaterades senast 2021-07-08.

Den fullständiga återrapporteringen (2021) hittar du här. 

Lokal förankring och kapacitet

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Energicentrum
Gotland
Region Gotland
(Energimyndigh
eten
medfinansierar)
Etapp 1: 2019–2020
Etapp 2: 2021–2022
Etapp 3: 2023–2024

Etablering av ett Energicentrum. Region Gotland
har beslutat om en basfinansiering för
Energicentrums verksamhet. Energimyndigheten
har beslutat om stöd för 2021.

Webbplats Energicentrum Gotland

Pågående
Initiativ för att
accelerera
omställningstakten
på Gotland
Energimyndighet
en
Enligt Färdplan:
2019–2021
Utlysningsprojekt:
2020–2023
Riktade insatser i form av till exempel projekt eller utlysningar, som stimulerar till faktisk omställning av energisystemet på Gotland. Den första utlysningen öppnades i dec 2020 och den andra i juni 2021. Pågående*

* Gemensamt initiativ tillsammans med initiativet som fanns i Färdplanen under Fossilfritt transportsystem. 

 

Flexibelt & robust elsystem

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Ökad
leveranssäkerhet &
möjligheten att
ansluta förnybar
elproduktion – på
kort och lång sikt
Vattenfall 2018

Vattenfall har på uppdrag från Energimyndigheten genomfört en studie kring hur nyanslutning av förnybar elproduktion och ökad leveranssäkerhet kan möjliggöras med den befintliga överföringsförbindelsen till fastlandet.

Förstudie Gotland (pdf).

Studien är klar, åtgärder enligt studiens förslag är ej påbörjade.
Ökad leveranssäkerhet & möjligheten att ansluta förnybar elproduktion – på kort och lång sikt Svenska kraftnät 2021 Svenska kraftnät kommer tillsammans med GEAB och Vattenfall under hösten 2021 starta en nätutredning om elförsörjning till Gotland. Pågående
Utveckla en lokal
marknad för
flexibilitet
Vattenfall 2019–2022 Vattenfall Eldistribution har påbörjat denna åtgärd genom sitt deltagande i EU-projektet CoordiNet. På Gotland finns en av fyrahandelsplatser inom projektet. Pågående
Studera regelverk
och affärsmodeller
kopplade till
flexibilitet
Forum för smarta
elnät
(Energimyndighe
ten/Energimarkn
adsinspektionen)*
2019 Forum för smarta elnät genomförde ett projekt
med syfte att komma med rekommendationer om
utformning av ansvar och roller för att möjliggöra
ökad flexibilitet i elsystemet. Inga åtgärder har
påbörjats efter projektet.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Utveckling av de
regulatoriska
förutsättningarna
för innovation inom
elsystemet genom
regulatorisk
sandlåda
Energimarknadsi
nspektionen/Ene
rgimyndigheten
2019–2020 Förslaget i Färdplanen är att regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att ta fram ett förslag till hur regulatoriska sandlådor kan utformas. Inget sådant uppdrag finns i nuläget. Däremot finns energigemenskaper med som en del i inre marknadsdelen i Ren energipaketet från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning. Propositioner väntas komma under sommaren 2021. Ej påbörjad

* Forum för smarta elnät finns inte längre kvar och ansvar för åtgärden bör flyttas till
Energimyndigheten eller Energimarknadsinspektionen.

 

Klimatsmart industri

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
CemZero –
Cementas
elektrifiering av
produktionen
Cementa/Vattenf
all*
2019–2024 Cementa studerar möjligheten till elektrifierad cementproduktion i projektet CemZero finansierat av Energimyndigheten (Industriklivet). Cementa ges också stöd från Energimyndigheten (Industriklivet) för en förstudie av ”post combustion” koldioxidavskiljning (CCS) i befintlig fabriksanläggning. Pågående
Nordkalk –
förnybara
energibärare vid
produktion av
bränd kalk
Nordkalk/Umeå
universitet
2019–2024

För att möta Sveriges mål om nettonollutsläpp av
växthusgaser 2045 har Nordkalk startat ett projekt
tillsammans med Umeå universitet för att öka
användningen av förnyelsebara energibärare. Projekttiden har förlängts med två år till 2024. 

Om projektet.

Pågående

* Cementa fortsätter sitt projekt men samarbetet med Vattenfall har avslutats.

 

Fossilfritt transportsystem

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Energimyndighete
ns uppdrag om
sektorsstrategier
Energimyndighet
en
2019–2020

Workshop har genomförts på Gotland med fokus
på hur det går att få en ökad elbilsanvändning på
ön. En förstudie om smart laddning på Gotland
har också genomförts.

Nyhet:Smart laddning av elfordon kan snabba på omställningen på Gotland

Pågående. Åtgärder efter studien ej påbörjade.
Lokal och regional
kapacitetsutvecklin
g för
energiomställning
och minskad
klimatpåverkan
(LoReg)
Länsstyrelsen i
Gotlands län
2018–2020

Länsstyrelsen har beviljats medel och genomfört projektet, Fysisk planering för ett robust och förnyelsebart energisystem, som syftar till att synliggöra behov inom fysisk planering som identifierats i olika nationella, lokala och regionala satsningar och projekt som Gotland medverkar i. Projektet slutredovisades i november 2020.

Om projektet på Länsstyrelsen Gotlands läns webbplats.  

Klar
Studie inför nästa
färjeupphandling av trafiken till och
från Gotland 
Trafikverket 2018–2021 Trafikverket har ett regeringsuppdrag om att
genomföra en studie inför nästa upphandling av färjetrafiken till och från Gotland. Studien ska vara
klar i september 2021.
Pågående
Främjande av
anslutning av
fartyg till
landströmsförsörjni
ng
Region Gotland 2019 Visby hamn (inklusive kryssningskajen) har
förberetts för landström.
Landanslutning är i drift för linjetrafikens färjor.
Kryssningskajen i Visby hamn är förberedd med
tomrör för framtida ledningsdragning.
Klar (för kryssningstrafiken är åtgärden ej pågående)
Klimatneutral
färjedrift av
Fåröleden
Trafikverkets
färjerederi
2018 (plan klar)
2025–2027 (möjligt
införande färja)
Trafikverket har gjort en plan för utbyte. Förslaget
att vidare diskutera med Trafikverket om att
prioritera att byta ut färjorna på Fåröleden (till
klimatneutral färjedrift) framför andra vägfärjor är
inte påbörjad.
Ej påbörjad
(plan klar)

* Gemensamt initiativ tillsammans med initiativet under Lokal förankring och kapacitet.

 

Resurseffektiv bebyggelse

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Kunskapssatsning
med syfte att
minska
byggnaders
energianvändning
och att öka
byggnaders
användning av
förnybar energi
Energimyndighet
en
2019–2022 En konsultstudie har genomförts men inga
åtgärder är påbörjade.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Centralisering och
automatisering av
drift och
övervakning i
byggnader
Energimyndighet
en
2019–2020 En konsultstudie har genomförts men inga
åtgärder är påbörjade.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Demonstrationspro
jekt av
solelslösningar i
flerbostadshus
Energimyndighet
en
2019–2022 En konsultstudie har genomförts men inga
åtgärder är påbörjade.
Studien är
klar, åtgärder
efter studien
är ej
påbörjade
Energi- och
klimatrådgivning
med
fritidshusägare
som målgrupp
Energicentrum 2020–2023 Åtgärden har ej påbörjats. Det är oklart i vilken
utsträckning detta är möjligt att genomföra med
tanke på de krav som ställs på Energi- och
klimatrådgivarna. Däremot är detta en viktig
målgrupp att arbeta vidare mot.
Ej påbörjad
Databas som ger
en heltäckande bild
över det
gotländska
byggnadsbestånde
t
Campus Gotland 2020 Åtgärden har ej påbörjats. Ej påbörjad

 

Areella näringar

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Digital hub för
energiomställning
av jord- och
skogsbruket
Energicentrum 2019–2022 Åtgärden har påbörjats i samarbete med
Energicentrum.
Pågående

 

Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Åtgärd Ansvarig Tidplan Kommentar Status
Trygg
energiförsörjning –
En viktig del i ett
hållbart
energisystem

Försvarsmakten,
Länsstyrelsen i
Gotlands län,
Energimyndighet
en, Energicentrum

2018–2020 (förlängt
till 2021)
Regeringsuppdraget Uppdrag till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län slutrapporteras i januari 2022.  Inom uppdraget har en del åtgärder att jobba vidare med identifierats. Exempelvis samarbetar Länsstyrelsen med Energicentrum samt andra aktörer kring ett projekt att ta in vätgas som reservkraft. Pågående
Energi- och
klimatrådgivare på
Energicentrum
Energicentrum/L
änsstyrelsen
Ingen tidplan Energi- och klimatrådgivare är knutna till
Energicentrum, men det finns ingen särskild
kompetens knuten till Energicentrum med fokus
på trygg energiförsörjning.
Ej påbörjad

 

Dessutom har Energimyndigheten varit delaktig i eller finansierat följande projekt med kopplingar till Gotland:

Projekt Ansvarig Delområde Tidplan
Införande av eldriven
godstrafik - behovet av
infrastruktur
Uppsala universitet Fossilfritt
transportsystem
2020
Projekt inom
forskningsprogrammet
Spara och bevara (med
kansli i Visby)
Energimyndigheten Resurseffektiv
bebyggelse
2006–2024
Nationell strategi för hållbar
vindkraftsutbyggnad
Energimyndigheten Flexibelt och robust
elsystem
2020
Energieffektiva negativa
utsläpp från
jordbrukssektorn
Kungliga tekniska
högskolan,
Sveriges
lantbruksuniversitet,
Uppsala universitet
Areella näringar 2020–2024
Stöd till energi- och
klimatrådgivare på
Gotland.
Energimyndigheten Lokal förankring och
kapacitet
2018–2020