Sveriges elektrifiering

Kommande decennier förväntas elsystemet behöva förändras i grunden och elanvändningen öka kraftigt. Utvecklingen behöver förena miljömål, konkurrenskraft och försörjningstrygghet med förutsättningarna i energiproduktion och distribution. 

För att nå klimatmålen pågår nu en global omställning från energi från fossila energikällor mot en framtid driven av fossilfri el. Sverige får redan idag en stor del el från fossilfri produktion, men för framtiden kommer elbehovet att öka och kräver att en rad samhällsutmaningar hanteras.  

Elektrifieringen av samhället skapar stora möjligheter till hållbar utveckling för klimatet och till att skapa nya jobb i innovativa och konkurrenskraftiga svenska företag. 

Utvecklingen ställer stora krav på såväl befintlig som ny elproduktion, införandet av nya innovativa lösningar och samexistens mellan olika intressen i samhället.

Uppdrag inom elektrifiering

Energimyndigheten har tillsammans med andra myndigheter, ett uppdrag att verka för en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning där elektrifieringen är avgörande.

Frågor och svar om Sveriges elektrifiering

Vad betyder elektrifiering i ett samhällsperspektiv?

Elektrifiering som begrepp innebär att el ersätter fossila bränslen där det är möjligt. När vi från Energimyndigheten talar om hållbar elektrifiering vidgas begreppet till att även omfatta utökad elanvändning som inte ersätter fossila bränslen, till exempel genom ökad etablering av datacenter.

Vad betyder elektrifieringen för elanvändningen?

Även om den totala energianvändningen i framtiden spås minska eller vara ungefär som på dagens nivå, ökar elanvändningen kraftigt. Det kommer av att el till stor del ersätter fossila bränslen. Samtidigt har elektrifieringen i sin tur potential att minska den totala energianvändningen, till exempel genom att elmotorer är effektivare än förbränningsmotorer.

Varför behöver Sverige elektrifiera?

Elektrifieringen drivs i grunden av strävan mot ett mer hållbart samhälle, mot ett Sverige med nettonollutsläpp år 2045. Allmänt råder en elektrifieringstrend inte bara i Sverige utan också internationellt där teknikskiften, samhällstrender och politiska målsättningar styr mot ökad elektrifiering.

Många företag och branscher ser omställningen som en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft och nya affärer, vilket pekar på mycket stora behov av hållbart producerad el.

Mot den bakgrunden är storskalig elektrifiering i Sverige både nödvändig och möjlig.

Vad ändras i elsystemet med ökad elektrifiering?

Elsystemet är redan i förändring. På produktionssidan ökar andelen förnybar variabel elproduktion som sol- och vindkraft snabbt, medan den framtida tillgången på planerbar (ej väderberoende) elproduktion är mer osäker.

Det gör elsystemet mer komplext och ökar kraven både på systemet i sig och på användarnas flexibilitet. Vilket i sin tur ökar intresset för energilagring och nya energibärare.

Vilken roll har Energimyndigheten?

Energimyndighetens fokus är på systemförändringar och har i egenskap av drivmyndighet för programområdet Hållbar elektrifiering analyserat tänkbara scenarion, givet vad vi vet idag om elektrifieringens påverkan på elsystemet och effekter på klimat- och miljömålen.

Förenklat tittar Energimyndighetens på om den hållbart producerade elen räcker till alla som behöver den, i rätt tid, till ett konkurrenskraftigt pris och är förenligt med miljömålen.

Vad går att säga om framtidens elanvändning?

Det är mycket svårt att sia om framtiden, speciellt kring stora samhällsomställningar på lång sikt. Vi kan alltså inte göra någon beskrivning av framtiden utan får nöja oss med att i scenarion beskriva möjliga spår i omställningen mot ökad elektrifiering. 

Det utifrån vad vi kan säga med större säkerhet redan nu och antaganden som är beroende av framtida teknikval, reglering, internationella marknader med mera.

Våra antaganden byggs upp kring två scenarier från Energimyndighetens rapport:

Långsiktiga scenarier 2023

med en lägre och högre grad av elektrifiering fram till 2050.

Elektrifieringen innebär en stor strukturell samhällsomställning där elsystemets elanvändning och produktion kan komma att fördubblas till 2050.