Utvecklingsvägar för elproduktion

Vilka förutsättningar behöver vara på plats för en storskalig utbyggnad av den svenska elproduktionen? Energimyndigheten har identifierat sju behovs- och åtgärdsområden.

Vi ser ett kraftigt ökat elbehov framför oss. Dels på grund av elektrifieringens roll i klimatomställningen, dels på grund av etableringen av nya elintensiva verksamheter. För att uppnå en långtgående elektrifiering behöver vi bygga ut elproduktionen i Sverige – både genom ny produktion och genom generationsväxling av den som redan finns.

Drivkrafter och förutsättningar för en storskalig utbyggnad av elproduktionen

Drivkrafter och förutsättningar för en storskalig utbyggnad av elproduktionen. Illustration: Energimyndigheten

Det finns flera möjliga utvecklingsvägar till 2050

Energimyndigheten har analyserat olika utvecklingsvägar för både befintlig och ny elproduktion, ett uppdrag som rapporterades till regeringen den 15 juni 2023.

Fyra utvecklingsvägar fram till 2050 har analyserats och utgår från de fossilfria kraftslagens förutsättningar att tillgodose elbehovet inom olika tidsperspektiv.

Det är viktigt att poängtera att det inte finns något förutbestämt optimalt system till 2050. Syftet med utvecklingsvägarna är inte att svara på hur elsystemet kommer se ut 2050 utan är ett medel för att utforska innebörd och konsekvenser av utveckling i en viss riktning.

+

Fakta från rapporten

 • Fram till 2030–2035 är det framför allt utbyggnad av landbaserad vindkraft och solkraft samt effekthöjningar inom vattenkraft, kraftvärme och befintlig kärnkraft som bedöms kunna möta ett ökande elbehov.
 • Efter 2030–2035 kan havsbaserad vindkraft och utbyggnad av ny kärnkraft bidra med stora volymer elproduktion.
 • Utbyggnad av solkraft och effekthöjningar i vattenkraft och kraftvärme är viktiga på både kort och lång sikt.
 • Effektiv och flexibel användning av el samt en förstärkning av elnätet är viktiga möjliggörare inom alla utvecklingsvägar.

Sju behovs- och åtgärdsområden för att röja hinder

Elektrifieringen innebär en stor infrastrukturell förändring i samhället vilket medför möjligheter men också utmaningar. Det är avgörande att i god tid skapa rätt förutsättningar för marknadsaktörer att leverera kostnadseffektiva investeringar i takt med att elbehovet ökar.

För att lyckas med detta kommer avvägningar och prioriteringar att behöva göras; en del på bekostnad av andra samhällsmål eller intressen. Storskaligheten i omställningen gör att vi kan identifiera fler gemensamma utmaningar än skillnader för utbyggnad av elproduktionen, oavsett utvecklingsväg. Dessa ryms inom sju behovs- och åtgärdsområden:

+

Lista med behovs- och åtgärdsområden

 • Komplexa förändringar och storskaliga investeringar kräver långsiktiga spelregler och förutsägbarhet
 • Välfungerande marknader och incitament är en grundförutsättning för en hållbar elförsörjning
 • Regelverk kan behöva ses över för att möjliggöra en storskalig utbyggnad
 • Förbättrat kunskapsläge och information kan bidra till underlag och förståelse
 • Lokal förankring, acceptans och samexistens är avgörande för att lösa målkonflikter
 • En effektiv koordinering och samverkan kan möjliggöra snabbare processer
 • Kompetens- och resursförsörjning är avgörande i framtiden