Fjärr- och kraftvärmestrategi

Fjärr- och kraftvärmen har en viktig roll i framtidens energisystem. Den bidrar till en ökad robusthet i energiförsörjningen.

Energimyndigheten har i uppdrag att föreslå en strategi för en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn.

Elproduktion från kraftvärme sågs tidigare mest som en biprodukt från fjärrvärmeproduktionen. I takt med stigande elpriser, elektrifieringen och behov av stödtjänster har den blivit allt viktigare.

Fjärrvärme avlastar elsystemet genom att minska behovet av el för uppvärmning. Kraftvärmen tillför bland annat lokal effekt i städer, särskilt under kalla dagar när behovet är stort.

Potential att öka elproduktionen genom fjärr- och kraftvärmen

Första delen av uppdraget fokuserar på kraftvärmens konkurrenskraft och lönsamhet. Syftet var att identifiera åtgärder som främjar fjärr- och kraftvärmens bidrag till elförsörjningen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Det finns enligt Energimyndighetens analys potential att öka elproduktionen genom fjärr- och kraftvärmen främst under vår, sommar och höst. Det krävs dock att en del hinder undanröjs.

I delrapporten finns förslag för att undanröja hinder för en mer effektiv användning av kraftvärmen, som till exempel att:

  • öka förutsättningarna för en bättre bränsleberedskap och lagerhållning.
  • genom en enkel anmälan snabbare kunna genomföra mindre åtgärder för att öka elproduktionen.

Andra delen analyserar och beskriver fjärr- och kraftvärmens långsiktiga roll, fram till 2045. Perspektiven är bland annat sektorns roll att bidra till klimat- och energimålen samt att Sverige ska ha ett robust elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.