Energiplanering för storskalig elektrifiering

Om vi ska kunna möta framtidens elbehov är det viktigt att lokala och regionala aktörer är proaktiva och förutseende i sin energiplanering. Genom stärkt energiplanering kan arbetet med att bygga ut elproduktionen i hela landet accelereras.

Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fått i uppdrag att utveckla den regionala och lokala energiplaneringen. Syftet är att möjliggöra elektrifiering, näringslivsutveckling och försörjningstrygghet.

I Energimyndighetens del av uppdraget ingår att:

  • identifiera behov av samt utveckla metodstöd för framtida el- och effektbehov som stöd till lokala och regionala aktörer
  • ta fram en vägledning och ett metodstöd till lagen om kommunal energiplanering
  • analysera om det behövs andra verktyg än vägledning kring lagen om kommunal energiplanering utifrån storskalig elektrifiering och totalförsvarets behov

Under arbetets gång för vi dialog med ett antal kommuner, länsstyrelser, regioner, myndigheter och vissa branschorganisationer inom näringslivet.