Nationell samordning vätgas

Användningen av fossilfri vätgas har bidragit till omställningen till fossilfrihet inom industri, transport och energisystem. Vätgasen spelar med andra ord en nyckelroll i Sveriges, Europas och övriga världens omställning till nollutsläpp.

Det återstår flera hinder för att fossilfri vätgas ska kunna produceras, lagras, transporteras, distribueras och användas i en omfattning som krävs för att omställningen ska bli av. Flera av dem redovisas i Energimyndighetens rapport,

Förslag till Sveriges nationella strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak 

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna arbetet med vätgas i Sverige. Uppdraget handlar om att återvända till de hinder som identifierades i uppdraget 2021 för att genom analys och samverkan bidra till att undanröja hindren. Uppdraget består av tre delar; samordning, analys och omvärldsbevakning.

Samordning 

Samordningsuppdraget består i att verka för en nära och koordinerad samverkan, dialog och kunskapsspridning, liksom att utreda en rad frågor kopplade till vätgasens introduktion i energisystemet. Tillsammans med aktörer och intressenter når vi samsyn och utgångspunkt för att skapa förutsättningar för utvecklingen av verksamheter kopplat till vätgas i Sverige. Det gör vi bland annat genom:

  • Aktörsdialoger
  • Samverkan och koordinering mellan myndigheter
  • Information och kunskapsspridning

Aktörsdialog 13 oktober 2023

Vi genomförde ett första dialogmöte 13 oktober, där fokus låg på de utredningar som Energimyndigheten ska lämna till regeringen 28 februari 2024. Inriktningen för utredningarna presenterades under mötet. Därefter fanns det möjlighet att lämna synpunkter.

Ta del av agendan för dagen:

Dialogmöte presentation

Mötet var välbesökt med cirka 110 aktörer som var med och bidrog. De områdena som diskuterades var Finansiering och lönsamhet samt Infrastruktur. Fördjupningarna diskuterades i grupper om cirka 5-15 deltagare. Många bra synpunkter kom fram och det var ett stort engagemang. Här följer några punkter som kom in:

  • Det finns en betydande investeringsvilja men också betydande osäkerheter som utgör hinder för mer storskalig produktion och användning av vätgas.
  • Aktörerna betonar vikten av att ha en energipolitik som är långsiktig och därmed förutsägbar. Det behövs som grund för en utbyggnad av energiförsörjningen som i sin tur utgör en grund för storskalig produktion och användning av vätgas som ett verktyg att nå nationella och internationella klimatmål.
  • Upplevelsen bland aktörerna var genomgående att Sverige riskerar att halka efter andra länder som redan har en mer aktiv politik på plats för att främja vätgas, till exempel USA men även länder i Europa.

Sammanfattning om områdena som diskuterades:

Finansiering och lönsamhet

Infrastruktur

Vi välkomnar inspel till projektet Nationell samordning vätgas. Du hittar kontaktuppgift längre ner på webbsidan.

Analys

Analys och utredning är en viktig del av samordningsuppdraget. Under hösten ligger fokus på:

  • Infrastruktur, inklusive olika aktörers roller och ansvar
  • Vätgas och vätgaslager som flexibilitetsresurs
  • Reservkraft
  • Ekonomiska styrmedel

Omvärldsbevakning

Vätgas kommer att vara en del av det omställda energisystemet och Energimyndigheten följer integreringen. Det innebär bland annat att anpassa statistikinsamlingen och metoder för scenarioanalyser och prognoser.

En del av regeringsuppdraget är att föreslå på vilket sätt utvecklingen och integreringen av fossilfri vätgas i det svenska energisystemet kan följas upp och följas över tid.