Expertis i internationella klimatförhandlingar

Energimyndigheten bidrar med expertis till den svenska delegationen för förhandlingar inom ramen för FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokollet och Parisavtalet.

Främst bidrar vi med expertis kring frågor som rör internationella samarbetsformer, ambitionscykeln, tekniköverföring samt tekniska frågor rörande till exempel registret för handel med utsläppsrätter.

I december 2018 antog parterna en regelbok för Parisavtalet. Regelboken innebär gemensamma riktlinjer vad gäller planering, kommunikation, genomförande, rapportering, utvärdering och översyn. Länderna ska tillsammans delta i en global översyn vart femte år för att se hur det sammantagna globala arbetet svarar mot temperaturmålet, anpassningsmålet samt stöd och finansieringsmålet. Länderna tar sedan med sig informationen från den globala översynen in i arbetet med att ta fram nya och ambitiösare åtaganden.

Energimyndigheten deltar i de expertgrupper inom EU som hör till den rådsarbetsgrupp (WPIEI) som leder klimatförhandlingsarbetet. Den svenska delegationen leds av Miljö- och Energidepartementet men även andra departement och myndigheter ingår.

På den här sidan finns rapporter och analyser rörande några frågor som kommit upp i förhandlingsarbetet, speciellt inom området flexibla mekanismer. Rapporterna har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten eller inom ramen för forskningsprojekt som Energimyndigheten stöder. Syftet är att bidra till den internationella diskussionen.