Utveckling av nya samarbetsformer

För att möta Parisavtalets långsiktiga temperaturmål måste ambitionen i ländernas nationellt bestämda bidrag (NDC) öka. Samarbetsformerna under Parisavtalets artikel 6 har potential att åstadkomma en betydande ambitionshöjning.

Enligt regleringsbrevet för 2018 har Energimyndigheten fått i uppdrag att finansiera insatser som utvecklar nya internationella samarbetsformer och resultatbaserad klimatfinansiering inom ramen för Parisavtalet under FN:s klimatkonvention, och särskilt dess artikel 6.

Myndighetens insatser ska inriktas mot metodutveckling där ett särskilt fokus ska läggas på:

  • mätning
  • rapportering
  • verifiering av klimatnytta och bidrag till hållbar utveckling

Myndighetens insatser under 2018 ska inriktas mot förberedande och understödjande arbete för genomförande av pilotinsatser och på sikt konkreta så kallade artikel 6-samarbeten.

För att uppfylla uppdraget enligt regleringsbrevet arbetar myndigheten med tre strategiskt viktiga områden:

  • påverkan på utformningen av regelverken för internationella samarbetsformer och rapporteringen under Parisavtalet
  • utveckling av konkreta pilotaktiviteter
  • teoretiska utredningar och analyser

Myndigheten bidrar till utveckling av pilotinsatser

De tidiga erfarenheterna från arbetet är att det krävs betydande kunskapsuppbyggnad och kapacitetshöjande insatser för att implementeringsländer ska kunna ingå samarbeten enligt artikel 6. Många länder uppger att de är intresserade av sådana samarbeten, men att de i dagsläget inte har tillräcklig kunskap och system på plats för att kunna ingå sådana avtal.

Under 2018 har myndigheten beslutat att ingå ett nytt samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken för att stödja och främja pilotaktiviteter under artikel 6 i Asien. Samarbetet syftar till att skapa en facilitet, ”Article 6 Support Facility”, som tillhandahåller expertstöd och kapacitetsbyggande insatser för att hjälpa utvecklingsländer att identifiera, utveckla och testa artikel 6-samarbeten. Faciliteten kommer inriktas på aktiviteter med stort demonstrativt värde i sektorer med stor utsläppsminskningspotential, så som energisektorn. Även Tyskland deltar i samarbetet och stödjer faciliteten. Enligt Asiatiska Utvecklingsbankens tidsplanering kommer faciliteten initialt att löpa under tre år med start 2019.

Mer information om artikel 6 i Parisavtalet

Artikel 6 i Parisavtalet möjliggör för länder att ingå frivilliga samarbeten för att uppnå sina NDC. Sådana samarbeten kan möjliggöra för högre ambition rörande såväl utsläppsminskningar som anpassning och främja hållbar utveckling. Artikel 6 omfattar marknadsbaserade och icke-marknadsbaserade samarbetsformer.

Artikel 6.2 möjliggör för länder att köpa och använda utsläppsminskningsenheter (så kallade Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO) för att nå målen i sina nationellt fastställda bidrag. Det kräver att länderna har robusta bokföringsregler för att förhindra dubbelräkning.

Artikel 6.4 etablerar en mekanism som ska bidra till utsläppsminskningar och stödja hållbar utveckling. Denna mekanism kommer att övervakas av ett organ som Parisavtalets parter ska etablera. Mekanismen ska ge incitament att delta i utsläppsminskande aktiviteter för offentliga och privata aktörer som auktoriseras av ett land. Utsläppsminskningar från aktiviteter under artikel 6.4 kan räknas mot länders klimatplaner men ska även leda till totalt sett minskade globala utsläpp.

Regelverket för artikel 6 ska beslutas på COP 25 i Chile 2019.