CDM och JI - bakgrund

CDM och JI är två av Kyotoprotokollets tre flexibla mekanismer. Den tredje är internationell handel med utsläppsrätter. De flexibla mekanismerna gör det möjligt att genomföra utsläppsminskningar där det är mest kostnadseffektivt.

Förkortningarna CDM och JI står för Clean Development Mechanism (mekanismen för ren utveckling) respektive Joint Implementation (gemensamt genomförande).

Clean Development Mechanism, CDM

CDM ger utvecklingsländer ökade möjligheter till miljöanpassad utveckling. Samarbetet utformas vanligtvis som ett avtal (Emission Reduction Purchase Agreement) där verksamhetsutövaren i värdlandet åtar sig att generera certifierade utsläppsminskningsenheter (Certified Emission Reduction Units) genom att på olika sätt minska utsläppen av växthusgaser och där investeraren åtar sig att köpa utsläppsminskningsenheterna. Köparen kan sedan tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna för att uppfylla sina åtaganden under Kyotoprotokollet. Köparen kan också välja att annullera utsläppsminskningarna och sedan räkna dessa som "kvitto" på resultatet av kilmatfinansiering eller för så kallad frivillig klimatkompensation.

Projekt inom ramen för CDM syftar inte bara till att minska utsläpp av växthusgaser, utan även till en hållbar utveckling i det land där satsningen sker. Värdlandet ska tillstyrka att projektet bidrar till hållbar utveckling innan projektet kan godkännas och registreras som CDM-projekt hos CDM-styrelsen.

För att underlätta genomförandet av mycket små projekt med en vid geografisk spridning, så som insatser på hushållnivå, har ett angreppssätt inom CDM mekanismen skapats s.k. program-CDM (Program of Activities, PoA). Program-CDM innebär att många små utsläppsminskande aktiviteter samlas och genomförs som ett projekt. Exempel på PoA projekt är distribution av energieffektiva vedspisar eller energieffektiva glödlampor.

Joint Implementation, JI

JI ger möjlighet för ett land eller företag med åtaganden enligt Kyotoprotokollet att genom satsningar på utsläppsminskande projektverksamhet i ett annat land med åtaganden tillgodoräkna sig utsläppsminskningsenheter Emission Reduction Units (ERUs). Värdlandets tilldelade utsläppsenheter eller Assigned Amount Units (AAUs), omvandlas till ERU för att motsvara utsläppsminskningar från JI-projekt som genomförts i landet. För varje utfärdad ERU annulleras således en av värdlandets AAUs.

Gemensamt genomförande kan ske på två sätt, JI spår 1 eller JI spår 2. Under JI spår 1 sker projektgodkännande, övervakning och överföring av utsläppsminskningsenheter enligt överenskommelse mellan två eller fler länder. Projekt inom ramen för JI spår 2 sker under övervakning av JI-kommittén, JI Supervisory Committee. De flesta JI-projekt har genomförts under spår 2. Särskilda krav ställs på ett värdland för att det ska kvalificera för JI spår-1.