Beskogningsprojekt i Kachung

Energimyndigheten har sedan 2011 haft ett avtal med företaget Green Resources som driver ett beskogningsprojekt i Kachung, i Uganda. Syftet med projektet är att åstadkomma klimatnytta genom att växande skog binder koldioxid som annars skulle finnas i atmosfären och samtidigt bidra till hållbar utveckling i området.

Beskogning är ett viktigt verktyg i det globala arbetet mot klimatförändringarna och avskogning är ett stort och ökande problem i Uganda. Men beskogningsprojektet har också fått kritik eftersom etableringen av beskogningsprojektet medförde att lokalbefolkningen inte längre fick samma tillgång till det statliga skogsreservatet som de tidigare haft.

När det 2015 uppdagades missförhållanden i relation till projektet bedömde Energimyndigheten att det var mer ansvarsfullt att ställa krav på projektägaren att vidta åtgärder än att bryta avtalet. Därför tecknades ett tilläggsavtal med Green Resources som omfattar en handlingsplan för förbättrade förhållande och hållbar utveckling för lokalbefolkningen. Handlingsplanen som togs fram omfattar följande områden:

  • Möjlighet till boskapsskötsel i skogsreservatet
  • Socioekonomisk analys och utvecklingsplan 
  • Förbättrade odlingsmöjligheter
  • Mekanism för förbättrad kommunikation och klagomålshantering 
  • Uppföljning gällande landrättigheter 
  • Reparation av brunnar 
  • Program för energieffektiva spisar 
  • Vägunderhåll 
  • Förbättrad tillgång till ved

Klimatnyttan från projektet har nu verifierats av FN och Energimyndigheten har gjort egna platsbesök för att följa upp insatserna och handlingsplanen. Myndigheten har även anlitat oberoende granskare för att verifiera implementeringen av handlingsplanen.

Granskningen av projektet har visat att projektägaren har genomfört ett stort antal åtgärder som har förbättrat situationen för lokalbefolkningen och att det inte pågår en konflikt mellan lokalbefolkningen och projektägaren Green Resources.

Energimyndigheten väljer nu att avsluta sina finansiella åtaganden med Green Resources i Kachung. Det beror på att den pågående marktvisten mellan lokalbefolkningen och nationella skogsmyndigheten i Uganda inte har lösts ut. Samt att Green Resources inte har fått gehör för förslaget att tillåta djurhållning och säsongsmässig odling i skogsreservatet.

Efter avslut kommer myndighetens totala utbetalningar till projektet summera till 16,2 miljoner kronor, varav 10 procent öronmärkts för utvecklingsprojekt i samhällen runt reservatet i Kachung. Myndigheten kommer fortsätta följa projektet för att försäkra sig om att projektägaren fortsätter eftersträva förbättringar och implementera åtgärder som stödjer hållbar utveckling i Kachung.

Under 2018 blev det klart att Norfund och Finnfund, har gått in som huvudägare i Green Resources. Det innebär ökad ekonomisk styrka för att fortsätta med insatserna för att förbättra livsvillkoren för lokalbefolkningen.