Så kontrolleras CDM och JI

För att kunna delta i de projektbaserade mekanismerna krävs att landet har ratificerat Kyotoprotokollet och utsett en nationell ansvarig projektmyndighet; en Designated National Authority (DNA) för CDM respektive en Joint Implementation Focal Point (JIFP) för JI, och meddelat detta till klimatkonventionens sekretariat.

För att CDM- och JI-projekt ska kunna tillgodoräkna sig utsläppsrätter måste de utsläppsminskningar som uppstår vara additionella, det vill säga att utsläppsminskningarna går utöver vad som annars skulle ha skett, vilket bestäms med hjälp av referensbanor för utsläppen (baselines) och additionalitetstest. CDM-projekt måste även bidra till hållbar utveckling i värdländerna. En övervakningsplan för projektet ska finnas och projekten ska valideras (granskas) av en ackrediterad oberoende kontrollör innan de kan registreras. Utsläppsminskningarna ska kunna verifieras (bekräftas) av värdlandet (JI) eller den oberoende kontrollören (CDM och JI) och utsläppsminskningsenheterna ska bokföras i ett nationellt register. Se vidare under Projektcykel.

CDM-styrelsen

För att underlätta en tidig start av CDM beslutades i Marrakech år 2001 att tidigt tillsätta ett särskilt övervakningsorgan för CDM under FN. I CDM-styrelsen, CDM Executive Board ingår valda ledamöter från olika parter till klimatkonventionen. CDM-styrelsens uppgifter är att utveckla regler och rekommendationer för CDM-projekt och att godkänna, registrera och övervaka CDM-projekt. Styrelsen utfärdar certifierade utsläppsminskningar (CERs) efter godkänd granskning av en ackrediterad oberoende kontrollör. CDM-styrelsen ansvarar också för ackrediteringen av oberoende kontrollörer, Designated Operational Entity (DOE) som alltså ska kontrollera att CDM-projekt uppfyller reglerna för CDM. CDM-styrelsen har också rätt att pröva DOEs kontroll.

JI-kommittén

Övervakningskommittén JI-kommitén, JI Supervisory Committee reglerar övervakning och rapportering av JI-projekt. JI-kommittén har en mindre central roll än CDM-styrelsen även om projektcykeln i det närmaste ser ut som den för CDM-projekt.