Erfarenheter av internationella klimatinsatser

I över tio år har Energimyndigheten arbetat med utveckling av olika typer av internationella klimatinsatser. Det har gett lärdomar som kan användas för att utveckla det framtida internationella klimatarbetet.

För att klara de utsläppsminskningar som krävs globalt för att nå målet om en begränsad temperaturhöjning, behöver alla länder genomföra en omställning av energisystemen och samhället i stort. Om omställningen ska gå tillräckligt snabbt samt kunna genomföras och finansieras effektivt behöver länder hjälpas åt och de rikare länderna bidra till arbetet i de fattigare. Nya former för internationellt klimatsamarbete under Parisavtalet måste därför utvecklas.

Även i framtiden kommer den privata sektorn behöva inkluderas i arbetet med klimatfrågan och det förutsätter incitament för genomförandet av åtgärder som leder till utsläppsminskningar. För att de nya samarbetsformerna ska bli så bra som möjligt behöver vi dra lärdom av erfarenheter från det arbete som gjorts hittills.

Sverige har ett långt engagemang i utvecklingen av internationellt klimatsamarbete kring projekt som leder till minskade utsläpp och har omfattande erfarenheter av genomförande av samarbetsmekanismerna CDM och JI under Kyotoprotokollet och dess föregångare AIJ.

Ett centralt uppdrag för Energimyndighetens program för internationella klimatinsatser har varit att bidra till samarbetsmekanismernas och utsläppshandelns utveckling. Programmet har gett ett flertal sådana bidrag och vi har ständigt ställts inför nya utmaningar genom att gå i framkanten av utvecklingen.

På följande sidor har vi sammanställt några av lärdomarna från arbetet med internationella klimatsamarbeten:

Utmaningarna med att utveckla angelägna projektkategorier och metodiker

Utmaningarna med att utveckla CDM-projekt i de fattigaste länderna

Utmaningarna med marknadens utveckling

Här kan du läsa en längre artikel om erfarenheterna från det svenska programmet för internationella klimatinsatser.

Framgent ligger fokus på att delta i initiativ som syftar till att utveckla nya former för internationellt klimatsamarbete anpassade till de förutsättningar som Parisavtalet ger och att dra nytta av de erfarenheter som vi har efter över tio års utvecklingsarbete.