Erfarenheter från att utveckla CDM-projekt i de fattigaste länderna

Energimyndighetens arbete med CDM har lett till viktiga lärdomar om utmaningarna med att utveckla projekt i de fattigaste länderna. Tidigt i programmets utveckling hade CDM-projekten utvecklats ojämnt i målländerna. Efter FN:s klimatmöte i Nairobi 2006 instruerade regeringen Energimyndigheten att öka ansträngningarna i de minst utvecklade länderna (MUL).

Flertalet projekt utvecklades i några av de mer avancerade utvecklingsländerna såsom Brasilien, Indien och Kina och betydligt färre i länder som ingår i gruppen MUL. Det beror på att förutsättningarna för att genomföra projekt som minskar utsläppen i många afrikanska länder och andra länder inom gruppen MUL är mer utmanande. Men under åren som följde efter klimatmötet i Nairobi ökade det svenska programmet ansträngningarna med CDM-projekt i Afrikas fattigare länder och portföljens andel av afrikanska projekt ökade markant. Under 2013 satsade Energimyndigheten särskilt på projekt i Afrika inom kategorin hushållsspisar med förbättrad verkningsgrad.

Vid årsskiftet 2015/2016 kom hela 37 procent av Sveriges bilateralt kontrakterade utsläppsminskningar från projekt och program i Afrika.

Den svenska satsningen har bidragit till att visa att internationellt klimatsamarbete under FN:s klimatkonvention är till för alla regioner och länder och inte bara för en exklusiv skara av tillväxtekonomier bland medelinkomstländer. Detta i sin tur har hjälpt till att stärka förtroendet för FN-processen hos afrikanska länder vilket i förlängningen har bidragit positivt till framsteg i klimatförhandlingarna. Men utmaningarna med projektutveckling i de fattigaste länderna generellt har också haft konsekvenser. Bland de projekt som Energimyndigheten har ingått avtal med finns flera som sedan inte har blivit av och som myndigheten därför har fått avsluta avtalen för. Det gäller till exempel ett projekt för solel i Benin och ett för kraftvärme baserat på biobränsle i Tanzania. Men det finns också flera positiva exempel:

I Tanzania bidrar ett CDM-projekt till landsbygdselektrifiering baserat på vattenkraft. Läs mer om projektet Mwenga Hydro.

I Zambia genomförs ett framgångsrikt CDM-projekt som kombinerar energieffektivisering med övergång från icke hållbart träkol till hållbart producerat biobränsle. Läs mer om projektet CDM Sustainable Energy Programme.  

I Laos hindras den kraftfulla växthusgasen metan från att släppas ut och tillvaratas som bränsle. Läs mer om projektet TBEC LIG Biogas Project.