Utmaningarna med att utveckla angelägna projektkategorier och metodiker

CDM utvecklades genom att projektutvecklare föreslog detaljerade metodiker för beräkning, mätning och verifiering av utsläppsreduktioner för sina projekt. FN:s CDM-styrelse hade i uppdrag att granska och vid behov kräva förändringar innan metodiker godkändes.

Det svenska programmet har sedan starten prioriterat projekt inom förnybar energi och energieffektivisering även om CDM-marknaden till en början dominerades av andra projektkategorier där driftsättning kunde nås på kortare tid. Energimyndighetens engagemang i exempelvis brasilianska projekt inom biobränslebaserad kraftvärme bidrog till utvecklingen av den metodik som används för att beräkna de utsläppsminskningar som uppstår när tillskott av förnybar el ersätter fossilbaserad elproduktion i ett lands elproduktionssystem. Engagemanget var resurskrävande men när metodiken väl hade etablerats underlättade det utvecklingen av nya CDM-projekt baserade på förnybar elproduktion, vilket naturligtvis hade en gynnsam inverkan på utsläppsminskningar i utvecklingsländer och CDM-marknaden.

Läs om projekten i Brasilien via länkarna nedan:

Santa Elisa Bagasse Cogeneration Project

Vale do Rosário Bagasse Cogeneration

Moema Bagasse Cogeneration Project

Utveckling av CDM-projekt inom områden utan etablerade CDM-metodiker har inneburit att vi fått hantera utmaningar eftersom vissa faktorer varit relativt oförutsägbara. Det fick vi erfara i ett par projekt i Rwanda som syftade till att bidra till minskade utsläpp från användning av så kallad icke förnybar biomassa, det vill säga när träd avverkas utan att återväxten säkras. Energimyndigheten tecknade förvärvsavtal med projektägaren baserat på dennes och FN-organet UNDP:s antaganden om hur en CDM-metodik skulle beräkna utsläppsminskningarna. När CDM-styrelsen registrerade projekten, tillsammans med den metodik som tagits fram för projekten, visade det sig att metodiken blev betydligt mer konservativ än vad projektägaren förväntat sig. Det ledde till att projekten inte kunde genomföras på grund av bristande lönsamhet.

I slutändan blev initiativet ändå lyckosamt eftersom det ledde till utvecklingen och godkännandet av en metodik som kommit CDM-marknaden tillgodo. Efter några år togs kontrakten för projekten dessutom över av en annan aktör som har genomfört likvärdiga projekt i så kallad programform samt sett till att samma skolor som var avsedda att ingå i de ursprungliga projekten får tillgång till rent dricksvatten. Detta program har levererat utsläppsminskningar om än i mindre mängd än vad som antogs i de ursprungliga förvärvsavtalen.