Laddinfrastruktur

Sverige har idag över 2 900 laddstationer med över 16 000 laddningspunkter med olika typer av kontakter och effekt. Om laddfordonen ska bli fler måste det finnas en väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer. Laddstationen måste även utrustas med rätt laddeffekt för ändamålet. Här finns mer information om laddning på olika platser och råd till dig som ska sätta upp laddstationer.

Att få till ett ekosystem av laddmöjligheter för laddfordon är grundläggande för att minska fossilberoendet på vägarna. Energimyndigheten har därför fått ett regeringsuppdrag som innebär att vara nationell samordnare för laddinfrastruktur


Publika laddstationer av EU-standard

Parkera och ladda

Fördelen med ett laddfordon är att du kan ladda bilen när den ändå står parkerad. Eftersom privatägda bilar står parkerade i snitt 23 timmar per dygn lämpar det sig utmärkt att ladda bilen när den står parkerad. För privatpersoner är det oftast vid hemmet. För företagsbilar ser man samma mönster, men där parkeras fordonet oftast på företagets parkering.

Laddning för allmänheten eller på enskild plats

En laddstation kan placeras så att allmänheten får tillgång till den, en så kallad publik laddstation. Men laddstationer kan också installeras på en enskild parkeringsplats som till exempel endast boende i det närliggande huset får använda.

  • Icke-publik laddning – en laddstation som är placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Används huvudsakligen av de boende eller de som arbetar på arbetsplatsen.
  • Publik laddning – en laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum.

Forskning visar att huvuddelen av överförd energi, ungefär 80-90 procent, sker vid icke-publika, i många fall enskilda, parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta dessa parkeringsplatser med laddmöjligheter för att det ska bli möjligt att öka antalet laddfordon.

Att ha publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en hög andel laddfordon, skapa förtroende för laddfordon och skapa god rörlighet. Men publik laddning utgör en endast en mindre del av den laddade energin som du behöver till din bil och bör ses som ett komplement till icke-publik laddning.

Anpassa laddeffekt efter plats

Det finns två typer av laddeffekter, normalladdning (mindre än 22 kW) och snabbladdning (mer än 22 kW). Det är viktigt att laddstationen installeras med rätt laddeffekt beroende på hur länge bilen ska stå parkerad. Vid hemmet eller på företagsparkeringen kan bilen stå över en natt och då behöver den icke-publika laddstationen endast installeras med normalladdning. 

För publika laddstationer kan behovet av laddeffekt variera beroende på parkeringsplatsens syfte och hur länge fordonen väntas stå parkerade. Vid knutpunkter för kollektivtrafik kan fordon exempelvis stå parkerade i över 8 timmar vilket gör att normalladdning lämpar sig bäst. Ju kortare tid fordonet väntas stå parkerat desto mer motiverat är en högre laddeffekt. Oftast används laddstationer med snabbladdning endast när man färdas en längre sträcka. Till exempel kan det vara smidigt att kunna ladda om man ändå stannar för att fika eller ta en paus i körningen.

Det man bör göra innan man väljer laddeffekt är att klargöra syftet med parkeringsplatsen och hur länge fordonen väntas stå parkerade.

Lämpliga platser för laddstationer

För att Sverige ska få en fungerande infrastruktur för laddfordon ser Energimyndigheten att det är viktigt att det både finns laddstationer när man ska åka långt med bilen utanför tätorter men också när man färdas i tätorter och parkerar bilen nära där man bor.

Placera laddstationer nära bostad eller arbetsplats – med normalladdning

Eftersom ett fordon står parkerat 95 procent av tiden och det oftast är vid bilägarens ordinarie parkeringsplats, till exempel vid hemmet eller företagsparkeringen, är det lämpligt att placera laddstationen där. Oftast är det parkeringsplatsen som används på natten som används i absolut störst utsträckning. Det kan gälla parkeringsplatser som tillhör en bostadsrättförening, vid ett hyreshus, villa eller en företagsparkering. Ofta finns det redan el framdragen till exempel för motorvärmare - då är det relativt enkelt att anpassa dessa uttag för laddning av laddfordon. För denna typ av laddning rekommenderas normalladdning då fordonet förväntas vara parkerad på denna plats under en längre tid (ungefär 8 timmar).

Placera laddstationer i garage eller parkeringshus

Att uppföra laddstation till fordon på gator är i dagsläget svårt då flera lagar och regler styr vad som får uppföras i gaturummet. Att installera laddplatser i garage eller parkeringshus kan vara ett bra alternativ. De kan både vara av publik karaktär, det vill säga öppen för vilket fordon som helst, men också motsatsen.