Förnybara drivmedel

Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn behöver öka. Det här gör vi på området för förnybara drivmedel:

Hållbara bränslen

För att öka användningen av förnybara alternativ respektive minska klimatpåverkan från transportsektorn har EU infört förnybartdirektivet och bränslekvalitetsdirektivet.

I Sverige går kraven in under hållbarhetslagen och drivmedelslagen. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för båda dessa lagstiftningar.

Hållbarhetslagen

Drivmedelslagen

Reduktionsplikt

Reduktionsplikt är ett nytt styrmedel för att främja inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

Läs mer om reduktionsplikt

Statsstöd för biodrivmedel

Statsstöd för biodrivmedel är en skattesubvention. Stöd för statsstödet finns i Miljöstödsriktlinjerna 2014 – 2020. Energimyndigheten är ansvarig myndighet för inrapporteringen av statsstödet.

Läs mer om statsstöd för biodrivmedel

Olja och drivmedel

Bristsituation inom olje- och drivmedelsförsörjningen

Vårt samhälle är helt beroende av en fungerande olje- och drivmedelsförsörjning. Energimyndigheten har det samordnande ansvaret för den övergripande försörjningstryggheten inom energiområdet i händelse av bristsituationer, bland annat inom olje- och drivmedelsförsörjningen.

Läs mer om olje- och drivmedelsberedskap

Beredskapslagring av olja

Importörer, säljare och förbrukare av olja är enligt lag skyldiga att hålla beredskapslager för att trygga tillgången under svåra försörjningskriser för råolja och oljeprodukter. Energimyndigheten som fastställer vem som är lagringsskyldig.

Läs mer om beredskapslagring av olja

Forskning

Utmaningarna är många på vägen mot en fossilfri transportsektor. För att nå dit krävs systemsyn och samverkan mellan flera olika aktörer, sektorer och discipliner.

Energimyndigheten bidrar till att ställa om till en fossilfri transportsektor genom att stödja forsknings- och innovationsprojekt inom flera kompletterande områden och med ett brett spektrum av aktörer. Utgångspunkten är att Energimyndigheten, tillsammans med akademi, näringsliv, kommuner, regioner, samt andra statliga myndigheter ska bidra till att lösa de utmaningar som finns inom transportsektorn.

Syftet är att uppnå målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen från inrikes transporter mellan 2010 och 2030 samt målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Inom transportforskningen prioriterar Energimyndigheten :

  • Transporteffektivt samhälle
  • Fossilfria fordon och farkoster
  • Förnybara drivmedel

Läs mer om vår transportforskning

Infrastruktur för förnybara drivmedel

Ren HVO, fordonsgas, E85 och ren FAME är idag de vanligaste alternativen till bensin och diesel på den svenska marknaden som kräver särskild infrastruktur. Förutom dessa förekommer även andra drivmedel i mindre mängder. Tillsammans med el har de en central roll att spela när transportsektorn ställer om till förnybart. Ett viktigt led i detta är att bygga ut och arbeta främjande för en fungerande infrastruktur för förnybara drivmedel.

Läs mer om infrastruktur för förnybara drivmedel.