Infrastruktur för förnybara drivmedel

Ren HVO, fordonsgas, E85 och ren FAME är idag de vanligaste alternativen till bensin och diesel på den svenska marknaden som kräver särskild infrastruktur. Förutom dessa förekommer även andra drivmedel i mindre mängder.

Tillsammans med el har förnybara drivmedel en central roll att spela när transportsektorn ställer om till förnybart. Ett viktigt led i detta är att bygga ut och arbeta främjande för en fungerande infrastruktur för förnybara drivmedel.

Tankställen

Sverige har idag drygt 1700 tankstationer som erbjuder E85 och ca 170 tankstationer för ren HVO eller ren FAME. Det finns närmare 190 publika tankställen för fordonsgas och dessutom finns flytande fordonsgas på drygt 10 platser. Tankstationer för vätgas finns än så länge på få platser i Sverige, 2018 kunde man tanka vätgas på 6 tankställen.

Information om tankställen för flytande och gasformiga förnybara drivmedel finns på drivmedelsleverantörernas hemsidor. Tanka grönt samlar information om tankställen för olika drivmedel i en och samma app.

Förnybara drivmedel

På vår sida om hållbara bränslen kan du läsa mer om vilka hållbarhetskrav som ställs på biodrivmedel. Där kan du även läsa vår årliga rapport över levererade mängder drivmedel.

El som drivmedel och laddinfrastruktur kan du läsa mer om här

Stöd att söka

Det finns möjligheter att få ekonomiskt stöd för att uppföra en tankstation för förnybara drivmedel eller investera i fordon som kan drivas av förnybara drivmedel.

Klimatklivet

Du kan ansöka om stöd till inköp av fordon som kan drivas på alternativa drivmedel och stöd till infrastruktur för alternativa drivmedel. Stödet från Klimatklivet går till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, eller i en skola.

Mer information om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats.

Elbusspremien

Elbusspremien är ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Stödet kan du söka innan du köper en elbuss. Stödet täcker delar av den merkostnad som köpet av en elbuss innebär. Premien betalas ut till elbussar, laddhybridbussar, trådbussar och bränslecellsbussar med en transportkapacitet på mer än 15 passagerare.

I höstpropositionen 2019 beslutade regeringen att premien för elbussar ska slås samman med ellastbilar och elarbetsfordon till en klimatpremie. Klimatpremien kommer finnas att söka från 2020. Mer information om elbusspremien.

Mer om Elbusspremien.

Stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Syftet med satsningen är att öka andelen persontransporter som sker med kollektiv- eller cykeltrafik, samt att uppnå hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna kan exempelvis avse anläggningar för lokal eller regional kollektivtrafik, samlastning av godstransporter eller samordnad citylogistik. Infrastruktur för förnybara drivmedel kan komma i fråga för stadsmiljöavtalen om de ingår i en större paketlösning t.ex. tillsammans med andra kollektivtrafikanläggningar såsom exempelvis bussgator, hållplatser och signalsystem.

Mer information om stadsmiljöavtal på Trafikverkets webbplats.  

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende transport som upprättas av svensk aktör, eller där svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av utländsk aktör.

Mer information om stödet på Trafikverkets webbplats.

 

Pågående satsningar för att främja infrastruktur för förnybara drivmedel

Innovationskluster för flytande biogas

Energimyndigheten satsar nu i samarbete med innovationsklustret för flytande biogas (Drive LBG) en rad nya investeringar som ska introducera flytande biogas (LBG) på marknaden och demonstrera den senaste tekniken inom området. Både lastbilar, bussar och fartyg ingår i satsningen. Innovationsklustret lanseras under namnet Drive LBG.

Nyhet: 178 miljoner kronor till utbyggnaden av biogas för tunga fordon.

Innovationskluster för etanol

Energimyndigheten har också beviljat stöd till utveckling av ett innovationskluster för etanol – Etanolarena Östergötland. Innovationsklustret kommer att demonstrera hållbar etanolproduktion och etanollastbilar, samt fungera som en unik världsutställning för hållbara tunga transporter baserat på svensk teknik. Innovationsklustret lanseras under namnet EthaDrive.

Nyhet: Nu startar Etanolarena Östergötland - ett innovationskluster för hållbara godstransporter  

Samordningsuppdrag

Energimyndigheten fick 2018 ett utökat samordningsuppdrag som omfattade samtliga förnybara drivmedel som kräver särskild infrastruktur. Samordningsuppdraget samlar kunskap och erfarenheter om förnybara drivmedel som kräver särskild infrastruktur.

Uppdraget är en utökning av Energimyndighetens tidigare uppdrag att ansvara för nationell samordning av laddinfrastruktur.

Underlag för rapporteringen enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Enligt direktiv 2014/94/EU ska alla medlemsstater ta fram ett handlingsprogram för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa drivmedel. Var tredje år ska varje medlemsstat lämna över en rapport till kommissionen över genomförandet av sitt handlingsprogram. Den första rapporteringen sker i november 2019.

Energimyndigheten har tagit fram en underlagsrapport till Sveriges rapportering enligt direktivet. Underlaget redovisades till regeringskansliet 10 september 2019.

Till rapporten: Rapportering av Underlag till Sveriges rapportering enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen