Övrigt inom transporter

Energimyndighetens interna arbete

Förmånscyklar

Våra medarbetare har fått erbjudande om förmånscyklar.

Laddstolpar

Våra egna parkeringsplatser utrustas med laddstolpar.

Resfria möten

Vi överväger alltid om en tjänsteresa är nödvändig och eftersträvar alternativa mötesformer i största möjliga mån. Därför använder vi Skype i stor utsträckning för videokonferens. Våra nya lokaler är anpassade för videokonferens och webbsändning.  

Statistik

Vi arbetar med statistik på energiområdet vilket också inkluderar energianvändningen i transportsektorn och drivmedelsstatistik.

Här hittar du vår transportstatistik.

Forskning

Utmaningarna är många på vägen mot en fossilfri transportsektor. För att nå dit krävs systemsyn och samverkan mellan flera olika aktörer, sektorer och discipliner.

Energimyndigheten bidrar till att ställa om till en fossilfri transportsektor genom att stödja forsknings- och innovationsprojekt inom flera kompletterande områden och med ett brett spektrum av aktörer. Utgångspunkten är att Energimyndigheten, tillsammans med akademi, näringsliv, kommuner, regioner, samt andra statliga myndigheter ska bidra till att lösa de utmaningar som finns inom transportsektorn.

Syftet är att uppnå målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen från inrikes transporter mellan 2010 och 2030 samt målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Inom transportforskningen prioriterar Energimyndigheten :

  • Transporteffektivt samhälle
  • Fossilfria fordon och farkoster
  • Förnybara drivmedel

Läs mer om vår transportforskning