Åtagande 2.4.9

Åtagande 2.4.9 resulterade i rapporten Informationsstöd om elbussupplägg till kollektivtrafikhuvudmän och sammanställer kunskap kring elbussar. Rapportens syfte är att bidra till en ökad kunskapsnivå när det gäller elbussar när valet om drivmedel ska avgöras och på så vis minska användningen av fossila drivmedel i kollektivtrafiken.

involverade myndigheter

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten

Övriga deltagande myndigheter: Trafikverket

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att öka de regionala kollektivtrafikmyndigheternas, kommunernas och trafikföretagens kunskaper kring elektriskt drivna bussar och dess laddinfrastruktur. Detta för att underlätta beslut kring elbussar och på så vis skapa förutsättningar för att minska klimatpåverkan och lokala emissioner, samt bidra med information om teknik som på sikt sannolikt skulle kunna minska kostnaderna för att minska koldioxidutsläpp och lokala emissioner.

I Sverige som helhet är bussflottan i princip fossilfri, särskilt när det gäller bussar som går i trafik genom ett resultat av offentlig upphandling och för vissa regioner har fossilfrihet redan uppnåtts. Däremot finns det utmaningar som kvarstår när det gäller t. ex. hållbara stadsmiljöer, attraktivare kollektivtrafik, buller, energieffektivisering och övriga samhällsekonomiska effekter som elbussar kan bidra till. Elbussar passar bra till innerstadsmiljöer på grund av kortare linjesträckningar och sina positiva effekter på luftkvalitet och bullernivåer.

Utvecklingen när det gäller elbussar går mycket fort, både avseende laddtider och batterikapacitet. Rapporten är skriven under hösten 2018 vilket gör att de siffror som återfinns i rapporten speglar de förhållanden som gällde då vilket gör att dessa behöver uppdateras inom ett par år.