Åtagande 2.2.12

Åtagande 2.2.12 handlar om hur farledsavgifter kan åstadkomma större klimat- och miljönytta. Detta bland annat genom att använda farledsavgifterna som ett styrmedel för minskade klimatutsläpp.

Involverade myndigheter

Ansvarig myndighet: Trafikanalys

Sammanfattning

Trafikanalys fick i sitt regleringsbrev för 2017 i uppdrag av regeringen att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfartsverkets förslag till ny farledsavgiftsmodell. Uppdraget redovisades i juni 2017 genom promemorian Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter. Därefter har frågan utretts vidare och Sjöfartsverket har genomfört en översyn där bland annat Trafikanalys ingått i referensgruppen.

Sjöfartsverket aviserade att de med anledning av Trafikanalys PM avsåg att vidta ytterligare åtgärder för att farledsavgifternas miljöstyrande effekt skulle stärkas och då särskilt vad gäller kväveoxidutsläppen.

Avgifternas konstruktion, med avseende på miljödifferentiering, ändrades den 1 januari 2018. Sjöfartsverket erbjuder nu en avgiftsreduktion på den fartygsbaserade delen av avgiften för fartyg som uppnår minst 75 verifierade poäng av maximalt 150 i det så kallade Clean Shipping Index. 

Bilagor och länkar

Promemoria från Trafikanalys: Miljökonsekvenser av nya farledsavgifter

Information om Clean Shipping Index.