Åtagande 2.1.2

Åtagande 2.1.2 handlar om hur myndigheter kan ställa tydligare krav avseende klimatpåverkan vid medfinansiering av infrastruktur, samt främja klimatmålet vid sin bedömning av kommunernas lokalisering av verksamhet och bebyggelse.

Involverade myndigheter

Ansvarig myndighet: Boverket

Deltagande myndigheter: Trafikverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten

Sammanfattning

Utvecklingen av transportsystemets infrastruktur har en direkt påverkan på efterfrågan på resor och transporter. Det finns också flera indirekta påverkansfaktorer; dels påverkas bebyggelseutvecklingen av förändringar i transportinfrastrukturen, dels påverkas utvecklingen av transportinfrastrukturen i sin tur av den bebyggelse som tillkommer. Bebyggelseutvecklingen och vilken transportinfrastruktur som byggs har därmed betydelse för hur transporternas utsläpp av koldioxid utvecklas på lång sikt. Bebyggelseplaneringen behöver därför ske så att den trafikutveckling som den genererar medverkar till att både klimatmål och övriga samhällsmål kan nås.

Boverket har fram en vägledning för översiktsplaneringen i de delar som handlar om hur översiktsplaneringen kan bidra till de nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050. Vägledningen syftar till att ge kommunerna stöd i översiktsplaneringen så att den medverkar till en minskad klimatpåverkan. Sveriges miljömål gäller de territoriella utsläppen i Sverige och det är alltså dessa som den fysiska planeringen till viss del kan påverka. Vägledningen ska stödja kommunerna i arbetet med att nå miljömålen ”God bebyggd miljö” och ”Begränsad klimatpåverkan”.