Miljöpolitiska indikatorer

Naturvårdsverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av  miljöpolitiken. Två indikatorer som följer upp miljökvalitetsmålet Frisk luft har valts ut för att följas upp inom SOFT.

Svenska utsläpp av kväveoxider till luft (1000 ton NOx)

Utsläppen av kväveoxider från transportsektorn har minskat totalt sett sedan början av 1990-talet. Utsläppen av kväveoxider från personbilar har ökat med 25 procent under perioden 2011–2016. Ökningen beror på att antalet dieselbilarhar ökat kraftigt. Minskade utsläpp från tunga lastbilar och bussar har ändå resulterat i minskade utsläpp av kväveoxider för perioden 2010–2016.

Svenska utsläpp av små partiklar till luft (ton PM2,5)

Utsläppen av små partiklar från transporter har minskat med 41 procent sedan år 1990. Utsläpp av små partiklar från tunga fordons, lastbilars och bussars avgaser har minskat genom striktare EU-krav avseende reningsteknik. En viktig källa till utsläpp av små partiklar från vägtransporter är slitage av däck, bromsar och vägbanor.