Transportpolitiska indikatorer

Trafikanalys ansvarar för uppföljning och utvärdering av transportpolitiken. Tre indikatorer har valts ut för att följa upp inom SOFT. Dessa ingår i Trafikanalys årliga uppföljningsrapport av de transportpolitiska målen.

Internaliseringsgrad och icke-internaliserad marginalkostnad

Förutsatt att alla relevanta externa kostnader är medtagna och korrekt värderade så visar internaliseringsgraden i vilken utsträckning transporterna bär sina verkliga kostnader. Om internaliseringsgraden är under 100 procent riskerar det att leda till en överkonsumtion av transporter i förhållande till vad som är samhällsekonomiskt optimalt.

I PM:et för indikatorerna finns en tabell som redogör för internaliseringsgrad och icke-internaliserad marginalkostnad. 

Kollektivtrafikandel

Andelen kollektivtrafik (exklusive luftfart) av det totala persontransportarbetet har ökat något sedan 2009. De senaste åren har dock ökningen avstannat.

Omkomna och allvarligt skadade

År 2017 omkom det (preliminärt) 385 personer totalt i trafiken, varav 306 personer i olyckor och 79 i självmord. I alla slags olyckor i Sverige omkommer årligen runt 3 300 personer och i självmord ungefär 1 500 personer.

Antalet omkomna totalt i trafiken, i olyckor och självmord, har sedan 2007 minskat med 34 procent.

Det avgörande är vad som sker på väg och järnväg, eftersom dessa dominerar sett till antalet omkomna eller allvarligt skadade.