Indikatorer för uppföljning av transportomställningen

Inom SOFT-samarbetet mellan sex myndigheter har en samling indikatorer valts ut för att ge en bild av hur arbetet med transportomställningen går. 15 av dessa följer specifikt upp transportomställningen.

Indikatorerna för att följa upp transportomställningen redovisas inom följande områden:

  • Indikatorer för uppföljning av 70-procentsmålet för inrikes transporter.
  • Övergripande indikatorer som kopplar till bland annat Sveriges klimatmål.
  • Indikatorer för de tre åtgärdsområdena:
    • Transporteffektivt samhälle
    • Energieffektiva och fossilfria fordon
    • Förnybara drivmedel

De flesta av dessa indikatorer publiceras i andra sammanhang, men några är nya bearbetningar av befintlig statistik.

Den fullständiga sammanställningen av indikatorerna för uppföljning av transportomställningen finns i dokumentet: Kontrollstationens underlagsrapport