Övergripande indikatorer

Gemensamt för övriga övergripande indikatorer är att de inte ingår i uppföljningen av 70-procentsmålet men ändå kopplar till Sveriges långsiktiga klimatmål om klimatneutralitet senast år 2045.

Växthusgasutsläpp från inrikes och utrikes luftfart samt utrikes sjöfart

Utrikes luftfart och utrikes sjöfart inkluderar transporter som startar eller slutar inom Sverige men påbörjas eller avslutas inom något annat land.
Totalt har växthusgasutsläppen för dessa transporter ökat med drygt fem procent mellan 2010 och 2016. Utrikes sjöfart minskade sina utsläpp för att sedan öka igen.

Ökningen av utsläpp  för inrikes och utrikes flyg under perioden har varit 14 respektive 20 procent.

Energiintensitet för inrikes och utrikes luftfart

Energiintensiteten för inrikes flyg, mätt som energianvändning per fordonskilometer, har varierat under perioden 2010–2016. Både energianvändningen och mängden fordonskilometer har ökat. Intensiteten påverkas även av flygplanens storlek.

Energiintensiteten för utrikes luftfart, mätt som energianvändning per utrikes avresande passagerare, har minskat under perioden 2010–2016. Antalet avresande passagerare har ökat med knappt fyrtio procent medan energianvändningen endast ökat med 19 procent.

Växthusgasutsläpp från arbetsmaskiner

Utsläppen från arbetsmaskiner var drygt 6 procent lägre 2016 jämfört med 2010.