Uppföljning av 70-procentsmålet

70-procentsmålet innebär att utsläpp från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska sina utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. För detta har tre indikatorer valts inom SOFT.

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter

Utsläppen 2016 var 16,8 procent lägre än 2010 för inrikes transporter. Samtidigt som trafiken för inrikes transporter har ökat har högre inblandningsnivåer av biodrivmedel samt energieffektivisering av fordonsflottan bidragit till att minska utsläppen.

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter per trafikslag 

De totala utsläppen för inrikes transporter under perioden 2010–2016 har minskat för i princip alla trafikslag. Utsläppen från järnvägen viddieselanvändning har minskat med nästan 30 procent.

Vägtrafiken står för den största delen av utsläppen och har minskat med knappt 17 procent till följd av en högre inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel samt energieffektivisering av fordonsflottan. För tunga transporter används en högre andel biodrivmedel i form av HVO och FAME.

Utsläppen från inrikes sjöfart har minskat med nästan 50 procent mellan 2010 och 2016. Användningen av lättare eldningsoljor har ökat markant och ersatt tunga eldningsoljor. Tillgänglig statistik är dock osäker och datainsamlingen ses över.

Växthusgasutsläpp för väg- och bantrafik uppdelat i person- och godstrafik

Denna indikator visar också att utsläppen har minskat både för personbilstrafik och godstrafik, till följd av högre inblandning och användning av biodrivmedel samt energieffektivisering av befintlig fordonsflotta.