Uppföljning av energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster

Omställningen till fossilfrihet inom transportsektorn behöver stå på tre ben. Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster är ett av benen. För att följa utvecklingen på området används tre indikatorer.

Klimatintensitet totalt och per trafikslag

Den totala klimatintensiteten, mätt som växthusgasutsläpp per energimängd, har minskat under perioden 2010–2016. Vägtrafiken har störst påverkan på den totala klimatintensiteten, och har minskat. Järnvägs- och flygtrafikens klimatintensitet har hållit sig relativt konstant. För sjöfarten har klimatintensiteten ökat, men statistiken är osäker. Ett utvecklingsarbete pågår.

Genomsnittlig bränsleförbrukning/energianvändning samt utsläpp för lätta vägfordon

Indikatorn, mätt som genomsnittligt utsläpp per kilometer och motortyp, visar att alla personbilar oavsett motortyp blivit effektivare sedan 1970-talet.
Även lätta lastbilar blir allt mer energieffektiva, men takten är inte lika stark som för personbilar.

Nyregistrerade personbilar per drivmedel

Bensin och diesel står för majoriteten av nyregistrerade personbilar. Inkluderar man elhybrider är andelen över 90 procent. Av de personbilar som kan drivas med ett alternativt drivmedel är det laddhybrider vars andel av nyregistreringarna som vuxit mest de senaste åren. Bidragande orsaker är ett ökat utbud och styrmedel som supermiljöbilspremien.