Uppföljning av transporteffektivt samhälle

Omställningen till fossilfrihet inom transportsektorn behöver stå på tre ben. Transporteffektivt samhälle är ett av benen. För att följa utvecklingen på området används tre indikatorer.

Trafikarbete i förhållande till 2010

Med trafikarbete menas fordonskilometer. Det mäts över tid för personbils- respektive lätt- och tung lastbilstrafik, med 2010 som indexerat startår.

Trafikarbetet för både lätta lastbilar och personbilar ökar stadigt. Utvecklingen drivs av att antalet fordon i trafik ökar.

Transportarbete i förhållande till 2010

Störst ökning av persontransportarbetet under perioden 2010–2017 har skett inom inrikes luftfart. Sett ur ett längre perspektiv är till exempel befolkningsökningen större än det ökade transportarbetet för inrikes luftfart. Inom bantrafiken och vägtrafiken ökar persontransportarbetet stadigt och har så gjort även i ett längre tidsperspektiv.

Godstransportarbetet varierar årligen men har minskat för samtliga trafikslag. Minskningen kan dock anses ligga inom normala variationer.

Energiintensitet per trafikslag 

Energiintensiteten för väg- respektive järnvägstrafiken avser trafikens energianvändning per tusen fordons- respektive tågkilometer. Energiintensiteten för vägtrafik har minskat under perioden 2010–2016. Vägtrafikens energianvändning har minskat medan trafikarbetet (fordonskilometer) har ökat. Energiintensiteten för järnvägstrafiken har minskat. Energianvändningen har ökat med sju procent medan trafikarbetet (fordonskilometer) ökat med tolv procent.