Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar på den strategiska planen för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet.

Vilka myndigheter står bakom den strategiska planen?

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn och i uppdraget ingår att ta fram en strategisk plan. Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen ska bidra till arbetet. Alla sex myndigheter står bakom innehållet i planen.

Hur har ni arbetat med den strategiska planen?

Vi har utgått dels ifrån den Nulägesrapport som vi tog fram i höstats om hinder för omställningen dels ifrån utredningar som gjorts tidigare, som FFF-utredningen (Fossilfri fordonstrafik) och Miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi samt forskningsrapporter och konsultrapporter. Vi har också bjudit in näringslivet, den offentliga sektorn, akademi och branschorganisationer till flera dialogmöten under arbetets gång, där de har fått lämna synpunkter. Vi har då fått värdefull input om att vägen framåt ser olika ut för olika aktörer. Samhället består ju av aktörer med olika intressen.

Planen lämnades till regeringen 28 april 2017. Vad händer nu?

Nu går arbetet vidare. De sex myndigheterna som står bakom planen kommer att fortsätta arbeta tillsammans och Energimyndigheten fortsätter att ha rollen som samordnare. I planen ingår en rad åtaganden som de sex myndigheterna kommer att genomföra inom ramen för de uppdrag de har samt en rad förslag om uppdrag och utredningar för olika myndigheter, regering och riksdag. Dialogen med regeringen kommer också att fortsätta. Ambitionen är att planen ska vara ett bra underlag för politiska beslut men också bidra till ökad samsyn.

Kommer förslagen i planen att leda till att Sverige når målet om att minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent till 2030?

Vår gemensamma bedömning är att de föreslagna åtgärderna och styrmedlen kommer att ta oss en bra bit på vägen mot målet. Förslagen är sådana som vi tror är viktiga för staten att prioritera de närmsta två-tre åren och som är viktiga både för att få effekter i närtid och på längre sikt. Förslagen kommer främst från tidigare utredningar och vi har inte gjort några nya potentialbedömningar om hur långt förslagen räcker. Vi har också identifierat åtgärder där vi myndigheter har möjlighet att arbeta inom våra respektive uppdrag. Omvärlden förändras hela tiden, och det är ett stort omställningsarbete som behöver ske. Det är därför nödvändigt att följa utvecklingen för att se hur omställningen av transportsektorn går. Vi föreslår regelbundna uppföljningar och kontrollstationer, och vi avser att justera den strategiska planen utifrån hur omställningen går.

Vad är nytt i planen?

Vi är sex myndigheter som gemensamt har tagit fram en strategisk plan. Vi har definierat de relevanta utmaningar som staten kan bidra till att lösa och som vi bedömer att staten bör prioritera de närmsta två till tre åren. Processen, det vill säga hur vi har arbetat tillsammans och den organisation och samordning som vi har byggt upp mellan myndigheterna, är ganska unik. Dessutom har vi samlat förslag som rör hela transportsektor såväl på väg, järnväg, sjöfart, luftfart och arbetsmaskiner. Vi har också med en plan för att följa upp och utvärdera arbetet. Däremot är de flesta förslagen inte helt nya.

Är det bara ni sex myndigheter som behöver göra åtgärder?

Nej, insatser behövs på många håll, såväl hos offentliga sektor, som inom näringslivet. Privatpersoner måste också agera för att omställningen ska ta fart. Vi myndigheter kan bidra till att ge förutsättningar men själva omställningen behöver alla aktörer göra. Många av förslagen i den strategiska planen kräver också beslut av regering och riksdag.

Vilka osäkerheter finns i omställningen?

Det finns väldigt stora osäkerheter i utvecklingen mot fossilfrihet och det finns många omvärldsfaktorer vi inte har rådighet över. Bland annat internationella regelverk exempelvis som rör sjöfart och luftfart, teknik- och prisutveckling exempelvis batteriteknik och oljeprisets utveckling, andra länders klimatpolitik samt hur människors och företags resebeteende och transportmönster kommer att utvecklas.

Finns det områden ni kommer arbeta vidare med i den strategiska planen?

Ja, vi kommer arbeta vidare tillsammans i uppdraget, bland annat kommer vi samverka kring forskning, omställningens betydelse för försörjningstrygghet, ta fram mer kunskap kring olika frågor samt paketera information och lärande exempel till olika målgrupper.