Transporteffektivt samhälle

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Inom detta område arbetar vi med:

Elbusspremie

Elbusspremien vänder sig till de regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra som har avtal om allmän trafik. Syftet är att få ut fler elbussar på marknaden för att förbättra klimatet, få mindre luftföroreningar och minskat buller.

Elbusspremien söker du från oss.

Läs mer om elbusspremien

Klimatpremien

Via Klimatpremien kan företag, kommuner och regioner söka stöd för köp av miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner.

Stödet söks hos oss på Energimyndigheten.

Läs mer på: Klimatpremie (energimyndigheten.se)

Regionala elektrifieringspiloter

Stöd till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Stödet söks hos oss på Energimyndigheten.

Läs mer på : Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Samordningsuppdraget, SOFT. I uppdraget ingår att ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper. Dessutom ingår att arbeta för synergier med andra nationella satsningar som syftar till omställningsarbetet.

SOFT genomförs tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket.

Läs mer om uppdraget

Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet

Sverige har tagit över ordförandeskapet inom Nordiska ministerrådet. Detta gör att Energimyndigheten har fått huvudansvar att driva projektet "Hållbara nordiska städer med fokus på mobilitet". Projektet innebär att samarbeta och byta erfarenheter med övriga nordiska länder i olika former för att bland annat hitta lösningar för laddning av elfordon och skapa attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.

Läs mer om projektet

Forskning

Utmaningarna är många på vägen mot en fossilfri transportsektor. För att nå dit krävs systemsyn och samverkan mellan flera olika aktörer, sektorer och discipliner.

Energimyndigheten bidrar till att ställa om till en fossilfri transportsektor genom att stödja forsknings- och innovationsprojekt inom flera kompletterande områden och med ett brett spektrum av aktörer. Utgångspunkten är att Energimyndigheten, tillsammans med akademi, näringsliv, kommuner, regioner, samt andra statliga myndigheter ska bidra till att lösa de utmaningar som finns inom transportsektorn.

Syftet är att uppnå målet om minst 70 procents minskning av växthusgasutsläppen från inrikes transporter mellan 2010 och 2030 samt målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Inom transportforskningen prioriterar Energimyndigheten :

  • Transporteffektivt samhälle
  • Fossilfria fordon och farkoster
  • Förnybara drivmedel

Läs mer om vår transportforskning