Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

Mellan 2021-2024 driver Energimyndigheten projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden. Projektet är ett samarbete med Trafikverket och finansieras av Nordiska ministerrådet. 

Syftet är att förbättra förutsättningarna för elektrifierade vägtransporter på landsbygd och i gränsregioner, samt att verka för ett gemensamt betalsystem för elbilsladdning inom Norden och EU.

Projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden består av två delprojekt:

  1. Främjande av elektrifiering på landsbygd samt i gränsregioner (leds av Trafikverket)

  2. Samverkan kring betalningslösningar för elbilsladdning (leds av Energimyndigheten)

Delprojekt: Främjande av elektrifiering på landsbygd samt i gränsregioner

Mer information kommer inom kort.

Delprojekt: Samverkan kring betalningslösningar för elbilsladdning

Konsumenter som behöver ladda sitt fordon möts ofta av olika system för betalningslösningar, såsom appar, särskilda kort etcetera, både nationellt, i Norden och EU.

Även om användare främst laddar hemma, är publik laddning ett viktigt komplement vid exempelvis längre resor. Situationen idag präglas av flera olika betalningsmodeller samt många sällananvändare. Betalningsströmmarna per laddsession är oftast små, vilket i många fall medför att en kortläsare är för dyr. Detta har gett upphov till att laddoperatörer använder sig av olika, billigare betalningslösningar.

För att få en bra nulägesanalys har Energimyndigheten i ett första steg låtit Sopra Steria ta fram en kartläggning över alla befintliga betalningssystem vid publika laddstationer i Norden. I kartläggningen ingår även ett antal andra europeiska länder såsom Frankrike, Tyskland, Portugal och Nederländerna. 

Rapporten är på engelska och kan läsas här: Report Accelerated Electrification of Road Transport.pdf

Bakgrund till projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

De nordiska länderna står alla inför stora utmaningar i att ställa om till en fossilfri transportsektor och den nordiska nyttan av samarbete är därför stor. Såväl statsministrarna som miljö- och klimatministrarna och Nordiska ministerrådet har pekat på vikten av samarbete inom transportsektorn. Elektrifiering av transportsektorn pågår i olika omfattning i alla de nordiska länderna och här finns en potential att samarbeta för att öka effektiviteten och takten i omställningsprocessen.

Projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden syftar till att lösa två hinder som har identifieras för vi ska kunna nå en ökad elektrifiering:

  • Den allmänna uppfattningen om att elektrifiering av transportsektorn främst är en urban lösning.
  • Den allmänna uppfattningen om att det är krångligt att ladda sin elbil i de nordiska länderna.

Projektet är ett samarbete med Trafikverket och finansieras av Nordiska ministerrådet.

 

Projektet Nordiska hållbara städer är avslutat

Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden är en efterföljare till projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet som Energimyndigheten drev 2018-2021.