Elbusspremie

Elbusspremien är ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Stödet kan du söka innan du köper en elbuss. Syftet med elbusspremien är att täcka delar av den merkostnad som köpet av en elbuss innebär.

Buss

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut premier för elbussar. 

Syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Förordning om elbusspremie

Premien regleras i förordning 2016:836 om elbusspremie. Förordningen kompletteras av en föreskrift för elbusspremien.

Förordning 2016:836 om elbusspremie

Föreskrift för elbusspremie

Vem kan söka elbusspremien?

Elbusspremien riktas till regionala kollektivtrafikmyndigheterna, till kommuner och aktiebolag som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, samt till trafikföretag som bedriver kollektivtrafik.

Vilka bussar omfattas?

Premien kan betalas ut till elbussar, laddhybrider, bränslecellsbussar och trådbussar med en transportkapacitet på mer än 14 passagerare.

När ska ansökan göras?

För att en ansökan ska kunna beviljas behöver ansökan ske innan dess att bussarna har satts i trafik. Energimyndigheten fattar beslut i turordning efter det datum ansökan har kommit in.

Hur mycket stöd kan man få?

För en kollektivtrafikmyndighet, kommun eller aktiebolag som fått befogenhet att upphandla kollektivtrafik, utgör premien 20 procent av elbussens inköpspris, dock maximalt 100 procent av mellanskillnaden mellan inköpspriset på elbussen och inköpspriset på närmast jämförbara dieselbuss.

För ett trafikföretag utgör premien 40 procent av mellanskillnaden mellan en elbuss och närmast jämförbara dieselbuss. Laddhybridbussar erhåller halva premiebeloppet.

När betalas pengar ut?

Det är först när de beställda bussarna har anlänt som du kan begära utbetalning av premien. Detta sker via Energimyndighetens e-tjänster. Premien betalas ut i turordning och efter det datum som du begärt utbetalning och bifogat komplett dokumentation, som intygar elbussarnas inköpskostnad och registreringsnummer.

Fakta 

Om elbussar

Elbussar som är berättigade till elbusspremien är bussar som drivs helt av el, där laddning från elnätet kan ske vid depå, på laddplats vid ändhållplats eller under färd. Trådbussar, slide-inbussar och bränslecellsbussar är också berättigade till premien liksom laddhybridbussar.

Om busstrafik Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss. Det finns cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik på de svenska vägarna. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillhandahåller kollektivtrafik i respektive län och kollektivtrafiken regleras av 350 avtal mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommun- och landstingsägda bolag som kör trafik, men den stora majoriteten handlas upp i offentliga upphandlingar.

 

Önskar du ställa en fråga om Elbusspremien, lämna en synpunkt eller vill bli kontaktad av en av Energimyndighetens handläggare, fyll i uppgifterna nedan. * innebär obligatorisk uppgift.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas