Elbusspremie

Elbusspremien är ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik. Stödet kan du söka innan du köper en elbuss. Stödet täcker delar av den merkostnad som köpet av en elbuss innebär.

Buss

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut premier för elbussar. Satsningen sträcker sig fram till 2023. I den budget för 2019 som antagits av riksdagen är budgeten för elbusspremien sänkt från 100 till 80 miljoner konor per år.

Syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Förordning om elbusspremie

Premien regleras i förordning 2016:836 om elbusspremie. Förordningen trädde i kraft den 26 juli 2016 och reviderades den 21 december 2017. Läs mer om revideringarna i Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie - SFS 2017:1231. Förordningen kompletteras av en föreskrift för elbusspremien.

I den budget för 2019 som antagits av riksdagen är budgeten för elbusspremien sänkt från 100 till 80 miljoner konor per år. Satsningen pågår fram till 2023.

Vem kan söka elbusspremien?

Elbusspremien riktas till regionala kollektivtrafikmyndigheterna, till kommuner och aktiebolag som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, samt till trafikföretag som bedriver kollektivtrafik.

Vilka bussar omfattas?

Premien kan betalas ut till elbussar, laddhybrider, bränslecellsbussar och trådbussar med en transportkapacitet på mer än 14 passagerare. En elbusspremie kan betalas ut till bussar som beställts efter den 31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik.

När ska ansökan göras?

För att en ansökan ska kunna beviljas behöver ansökan ske innan dess att bussarna har satts i trafik. För trafikföretag gäller dessutom att ansökan ska ha skett innan verksamheten har inletts, det vill säga innan bussarna har beställts. Energimyndigheten fattar beslut i turordning efter det datum ansökan har kommit in.

Hur mycket stöd kan man få?

Eftersom det är dyrare att köpa en elbuss jämfört med en buss med förbränningsmotor ska elbusspremien täcka en del av merkostanden för elbussen. Elbusspremien får inte kombineras med andra former av statliga bidrag för förvärv av elbussar.

För en kollektivtrafikmyndighet, kommun eller aktiebolag som fått befogenhet att upphandla kollektivtrafik, utgör premien 20 procent av elbussens inköpspris.

För ett trafikföretag utgör premien 40 procent av mellanskillnaden mellan en elbuss och närmast jämförbara dieselbuss. Laddhybridbussar erhåller halva premiebeloppet.

När betalas pengar ut?

Det är först när de beställda bussarna har anlänt som du kan begära utbetalning av premien. Detta sker via Energimyndighetens e-tjänster. Premien betalas ut i turordning och efter det datum som du begärt utbetalning och bifogat komplett dokumentation, exempelvis inskannade kopior av bussarnas registreringsbevis.

Fakta 

Om elbussar

Elbussar som är berättigade till elbusspremien är bussar som drivs helt av el, där laddning från elnätet kan ske vid depå, på laddplats vid ändhållplats eller under färd. Trådbussar, slide-inbussar och bränslecellsbussar är också berättigade till premien liksom laddhybridbussar.

Om busstrafik Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss. Det finns cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik på de svenska vägarna. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillhandahåller kollektivtrafik i respektive län och kollektivtrafiken regleras av 350 avtal mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommun- och landstingsägda bolag som kör trafik, men den stora majoriteten handlas upp i offentliga upphandlingar.