Frågor och svar om Elektrifieringspiloter

Här hittar du vanliga frågor och svar om stödet inom Regionala elektrifieringspiloter. Sidan kommer uppdateras löpande och om du inte hittar svaret på din fråga här, är du välkommen att höra av dig till oss på: elektrifier...@energimyndigheten.se

Områden

 1. Allmänt

 2. Definitioner

 3. Stödberättigade kostnader

 4. Stödnivå

 5. Tekniska krav

 6. Om strategisk placering

 7. Bedömningskriterier

 8. Tidplan

 9. Övriga frågor om ansökan/stödet

 10. En eventuell andra utlysning experimentell utveckling och innovationskluster

 


1. Allmänt

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av alla förutom privatpersoner. Exempelvis:

 • företag - som bedriver ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet
 • aktör från offentlig sektor 
 • institut med anknytning till relevanta företag

Vilken typ av projekt får stöd?

Stödet går till utbyggnad av publika ladd- och tankstationer för snabbladdning av el- och vätgasfordon med fokus på regionala nätverk.

Beviljade projekt kommer även kunna söka stöd för utveckling, test och demonstration av regionala elektrifieringspiloter samt för innovationskluster, i kommande utlysningar.

Vad menas med "ges till aktörer som går samman för att bygga infrastruktur" - måste man gå samman med andra aktörer för att ha möjlighet att söka stöd?

Ja, enligt förordningen är en regional elektrifieringspilot: ett projekt där aktörer går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för vätgas.

Omfattar stödet ickepublika ladd- och tankstationer?

Nej, inte just nu.

Det pågår en process på EU-nivå med ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen. Om ändringarna beslutas möjliggör förordningen stöd även till icke-publik laddning. Ändringen kommer inte att gälla utlysning 1. Vi vet i dagsläget inte när ändringen kommer att beslutas.

Läs mer i förslag till förordning (artikel 36a, sid. 37) som du hittar på den här sidan:

Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): revised rules for State aid promoting the green and digital transition (europa.eu)

Kan man som huvudsökande skicka in flera olika ansökningar med olika deltagande aktörer eller får man som huvudsökande bara göra en ansökan?

Ett företag/organisation kan lämna in flera ansökningar eller vara en del av flera ansökningar. Det som gäller är att ett företag max får ta emot totalt 220 Mkr enligt förordning.

Kan man som huvudsökande för en ansökan stå som medsökande på en annan ansökan med en annan huvudsökande?

Ett företag/organisation kan lämna in flera ansökningar eller vara en del av flera ansökningar. Det som gäller är att ett företag max får ta emot totalt 220 Mkr enligt förordning.

Måste man separera ansökningen på respektive region? Dvs, kan man göra en gemensam ansökan med laddstationer inom flera olika regioner eller ska dessa separeras i olika ansökningar?

Varje ansökan förutsätter samma konstellation av företag som företräds av huvudsökanden. Dock kan en ansökan beröra flera tank- eller laddstationer.

Är tanken att man gör en ansökan per pilot? (Dvs. om man önskar söka för flera piloter/platser så ska man skicka in flera ansökningar)

En ansökan kan innehålla en eller flera tank- eller laddstationer. Det finns inget hinder att skicka in flera ansökningar.

2. Definitioner

Vad menas med "ges till aktörer som går samman för att bygga infrastruktur" - måste man gå samman med andra aktörer för att ha möjlighet att söka stöd?

Ja, enligt förordningen är en regional elektrifieringspilot: ett projekt där aktörer går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för vätgas.

Vad betyder allmänt tillgänglig?

Enligt förordning ska laddstationen eller tankstationen vara tillgänglig för allmänheten och som ger användarna icke-diskriminerande tillträde, även i fråga om tariffer, autentisering och betalningsmetoder samt andra användarvillkor. Det finns inget som hindrar andra från platsen.

Vad är definitionen av en större vägsträcka?

Sveriges större vägsträckor - De vägsträckor som Trafikverket tillsammans med länsplaneupprättarna pekat ut som viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Även kallat det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga persontransporter. Funktionellt prioriterat vägnät - Trafikverket

Vad räknas som regionala transporter?

Regionala transporter är inom ett geografiskt område, ibland formulerat region, men utan de organisatoriska gränserna som uttrycket idag kan sammankopplas/förväxlas med.

Omfattas även semipublika laddplatser i denna utlysning?

Nej, denna utlysning omfattar endast publika och allmänt tillgängliga stationer. En uppdatering av gruppundantagsförordningen, artikel 36 a, kommer förhoppningsvis att beslutas av EU-kommissionen under året. Det skulle möjliggöra stöd för icke-publika laddstationer. Om medel finns och om ett sådant beslut kommer så planerar Energimyndigheten ytterligare utlysning att öppnas.

Vad menas med pilot i det här sammanhanget?

Ladd- och tankstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2023 och vara i drift i minst 5 år. Som en del i pilot-begreppet ingår att laddstationen är tillgänglig för utvärdering och informationsinhämtning under samma tidsperiod, samt att Energimyndigheten har rätt att sprida erfarenheter från piloten i syfte att främja kunskapsöverföring till andra aktörer regionalt och nationellt.

På flera ställen i ansökan nämns område (ex. fråga 11 och 12), vilket område menas?

Ett geografiskt område, ibland formulerat region, men utan de organisatoriska gränserna som uttrycket idag kan sammankopplas/förväxlas med.


3. Stödberättigade kostnader

Vilka kostnader kan jag få stöd för?

Du får stöd för kostnader kopplade till uppförande, installation eller uppgradering av laddnings- eller tankningsinfrastrukturen:

 • kostnader för själva laddnings- eller tankningsinfrastrukturen, samt installation av eller uppgradering till andra komponenter.
 • krafttransformatorer och annan teknisk utrustning som behövs för att ansluta laddnings- eller tankningsinfrastrukturen till elnätet eller till en lokal enhet för produktion eller lagring av el eller vätgas.
 • anläggningsarbeten, mark- eller väganpassningar, installationskostnader och kostnader för att inhämta relevanta tillstånd.

Du får inte stöd för lagring av el och/eller lokal produktion av vätgas.

Kan jag söka stöd för anslutningsavgift till elnätet?

Energimyndigheten kan inte i förväg säga vilka kostnader som är stödberättigande kostnader. Bedömningen om vilka kostnader som är stödberättigande avgörs i det enskilda fallet. För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014.

Kan vi få stöd för batterier?

Kostnaderna för lokala produktions- eller lagringsenheter som producerar eller lagrar elen och kostnaderna för lokala enheter för vätgasproduktion ingår inte.  För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014.

I utlysningen står det att kostnaderna för lagringsenheter som lagrar elen inte ingår. Innebär det även att själva laddarens inbyggda batteri inte är stöd berättigat, dvs. laddarens kostnad utan inbyggt batteri måste specificeras av tillverkaren och endast det är stödberättigat?

Bedömningen om vilka kostnader som är stödberättigande avgörs i det enskilda fallet. För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014. När det gäller lagringsenheter blir att titta på den tekniska definitionen om vad som ingår i en lagringsenhet och utifrån det avgöra om det är stödberättigat eller inte. 

Innefattar stödet även Data/IT/process-utveckling för de tankstationer som etableras? Mjukvara, tjänster och dataströmmar kan komma behöva uppgraderas för att vara anpassade mot de tyngre transporterna.

Energimyndigheten kan inte i förväg säga vilka kostnader som är stödberättigande kostnader. Bedömningen om vilka kostnader som är stödberättigande avgörs i det enskilda fallet. För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014.

Finns det någon möjlighet att söka stöd för drift av piloterna?

För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a, Investeringsstöd för allmänt tillgänglig infrastruktur för laddning eller tankning av utsläppsfria och utsläppssnåla vägfordon. Projektet avslutas när tankstationen eller laddstationen är färdigställd, således sker drift efter projektslut.

Ingår investeringsstöd för lokal produktionsutrustning av solel och vätgas i anslutning till tankstationer?

Kostnaderna för lokala produktions- eller lagringsenheter som producerar eller lagrar elen och kostnaderna för lokala enheter för vätgasproduktion ingår inte. För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014.

Omfattas finansieringsmodellen Operationell Leasing av stödet?

Av artikel 36 a framgår inte något om leasing. För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014.

Får stödet användas till förstudie och därefter byggnation?

För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014. De stödberättigande kostnaderna ska vara kostnaderna för uppförande, installation eller uppgradering av laddnings- eller tankningsinfrastrukturen.

Hur kan det komma sig att man inte får bidrag för energilager som kan vara en tekniskt integrerad komponent som avlastar elnätet?

Kostnaderna för lokala produktions- eller lagringsenheter som producerar eller lagrar elen och kostnaderna för lokala enheter för vätgasproduktion ingår inte.  För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014.

Kommer en flygplats att kunna söka stöd för laddinfrastruktur?

Investeringsstödet syftar till allmänt tillgänglig infrastruktur för laddning eller tankning av utsläppsfria och utsläppssnåla vägfordon. Dessutom ska laddstationen eller tankstationen vara tillgänglig för allmänheten och som ger användarna icke-diskriminerande tillträde, även i fråga om tariffer, autentisering och betalningsmetoder samt andra användarvillkor. Uppfyller man detta är det möjligt att söka.

Jag undrar om det är möjligt att söka stöd även för elbussar via elektrifieringspiloten, räknas det som tung trafik?

Stödets syfte, och bedömningarna, kommer utgå från ladd- och tankplatsernas strategiska placering för att påskynda elektrifieringen av regionala tunga godstransporter på väg. Dock ska stationerna vara allmänt tillgängliga.

Får stödet användas till transport av gas till tankstationen?

För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a, Investeringsstöd för allmänt tillgänglig infrastruktur för laddning eller tankning av utsläppsfria och utsläppssnåla vägfordon. Projektet avslutas när tankstationen eller laddstationen är färdigställd, således sker drift efter projektslut.

Går det att inkludera en mindre tillverkningsenhet för vätgas integrerad med tankstationen?

Ja det är möjligt men det är inte stödberättigat. Kostnaderna för lokala produktions- eller lagringsenheter som producerar eller lagrar elen och kostnaderna för lokala enheter för vätgasproduktion ingår inte. För stödberättigande kostnader, se artikel 36 a förordningen (EU) 651/2014.


4. Stödnivå

Hur stor summa kan jag ansöka om?

Stödet täcker upp till 100 procent av stödberättigande kostnader. Ditt företag kan som mest få 220 miljoner kronor i stöd.

Det finns ingen miniminivå finns reglerad. Enligt artikel 36 a för stöd uppgå till 100 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Det står att stödet täcker 100 procent av investeringskostnaden. Betyder det att antingen beviljas man stöd och erhåller 100 procent, eller finns det kriterier som gör att projektet skulle kunna täckas mellan 0-100 procent? T ex skulle ett projekt kunna få 50 procent beviljat stöd om inte alla kriterier för 100 procent möts?

Förordningen möjliggör 100 procent stöd för stödberättigade kostnader. Alla delar i ansökan kommer att bedömas och utvärderas.

Det finns flera anledningar som skulle motivera en lägre stödnivå, bland annat om sökanden når taket för stöd till individuellt företag (max 220 Mkr) eller mindre ansökt andel än 100 procent.

Om det ansöks om mer medel än utlyst finns möjligheten att finansiera flera projekt med hjälp av en lägre stödnivå.


5. Tekniska krav

Vilken typ av data förväntas vi dela?

Laddningspunkterna ska utrustas med möjlighet att dela realtidsinformation om användande och kopplas upp mot databasen Nobil.

I de tekniska kraven där det står att laddningspunkterna ska kunna erbjuda minst 350 kW kontinuerlig effekt. Betyder kravet att leverantörer med laddstationer och effekt med mindre än 350 kW inte kommer att godkännas i ansökan?

Vid nej-svar på de tekniska frågorna får ni kommentera om ni planerar för annat än det som tillfrågas. Detta beaktas vid bedömning av ansökan.

700 bar för tunga fordon, är nyfiken på om den produkt (dispensern) som kravställs i utlysningen existerar?

Ja den dispensern existerar.

Kravet på att tankstationen ska ha en kapacitet på minst 1 500 kg H2/dag. Varför är det så högt satt? Är det rimligt att förvänta sig så hög kapacitet eller kommer det värdet att sänkas?

När det gäller kapacitetskrav på 1500 kgH2/dag och tankstation så finns det en ruta i ansökningsformuläret och kravet uppfylls. Där går att kryssa nej och sedan kommentera varför ej kravet fylls nu och vad planen är kring ev uppgradering av stationen. Detta beaktas vid bedömning av ansökan.

Vad krävs för att koppla upp mot Nobil?

Det finns två olika sätt. Nobil är en databas där du registrerar in laddstationer och laddpunkter. Alternativ nummer ett är att registrera direkt mot Nobil. Alternativ två är att registrera via vårt egna formulär, som sedan registreras in mot på Nobils databas.

Energimyndigheten har en hemsida för detta:
Laddstationsägare (energimyndigheten.se)

Måste varje laddpunkt kunna erbjuda 350kW (175kW balanserad)?

Vid nej-svar på de tekniska frågorna får ni kommentera om ni planerar för annat än det som tillfrågas. Detta beaktas vid bedömning av ansökan.

Elkapacitet - det finns en risk för att ej tillräcklig elkapacitet finns för de sökta lägena. Vad sker om den informationen kommer först efter beslut om beviljat stöd? Innan ansökningsperioden utgång är det inte troligt att denna information finns tillgänglig.

I ansökan ska ni beskriva hur långt ni hittills har kommit i processen för exempelvis lokalisering, markupplåtelse, tillståndsprocesser och bygglov samt elförsörjning. Det finns möjlighet att dra tillbaka en ansökan om omständigheter uppstår.

Det finns några Ja/Nej-frågor i ansökningsformuläret. Kommer Energimyndigheten utgå från dessa i sin bedömning av ansökan? Exempelvis krav på 1500 kg/vätgas per dygn?

Alla frågor i formuläret ingår i bedömningen av ansökan så kommentera vid nej-svar.

Det står att "Varje laddningspunkt ska individuellt kunna leverera minst 350 kW, och minst 175 kW vid lastbalansering mellan flera laddningspunkter". Måste stationen ha denna effekt redo vid start eller kan den uppgraderas senare?

Vid nej-svar på de tekniska frågorna får ni kommentera om ni planerar för annat än det som tillfrågas. Detta beaktas vid bedömning av ansökan.


6. Om strategisk placering

Hur önskar ni att information om optimerade logistikflöden beskrivs i ansökan?

Enligt ansökningsmall ska godstransportflödena beskrivas inom det område där ni avser att placera laddstationen/erna eller tankstationen. Beskriv även hur befintliga och kommande behov av laddning/vätgastankning i området kommer att lösas med hjälp av sökta ladd- eller tankstationen/erna.

Vad räknas som regionala transporter?

Regionala transporter är inom ett geografiskt område, ibland formulerat region, men utan de organisatoriska gränserna som uttrycket idag kan sammankopplas/förväxlas med.

Måste det vara laddstationer på flera platser ansökan rör sig om? Inte bara en strategisk punkt?

Nej, det finns inget krav på antal laddstationer för att en plats ska vara strategisk.


7. Bedömningskriterier

Kommer alla som söker stöd att få stöd?

Nej. Ansökningarna bedöms i konkurrens.

Bedömningskriterierna omfattar 1) i vilken grad laddstationerna och/eller tankstationerna i ansökan anses strategiskt placerade för att påskynda elektrifieringen av regionala tunga godstransporter samt 2) projektets genomförbarhet.

Måste det vara laddstationer på flera platser ansökan rör sig om? Inte bara en strategisk punkt?

Nej, det finns inget krav på antal laddstationer för att en plats ska vara strategisk.

Kommer det att vara någon form av regional fördelning vid beviljandet?

Alla ansökningar sker i konkurrens utifrån angivna bedömningskriterier:     

 • I vilken grad kan laddstationerna och/eller tankstationerna i ansökan anses strategiskt placerade för att påskynda elektrifieringen av regionala tunga godstransporter
 • Projektets genomförbarhet

Finns prioriterade geografiska områden för stödet?

Nej. Stödet innefattar infrastruktur med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för vätgas. En bedömning av strategisk placering kommer ligga till grund för beslut.

Är det pris per laddpunkt som kommer att vara utvärderingskriterie eller är det snarare nyttan av laddningen som är viktig?

Alla ansökningar sker i konkurrens utifrån angivna bedömningskriterier:

 • I vilken grad kan laddstationerna och/eller tankstationerna i ansökan anses strategiskt placerade för att påskynda elektrifieringen av regionala tunga godstransporter.   
 • Projektets genomförbarhet.

Finns det någon viktning mellan de olika kriterierna – viktas de olika kriterierna på olika sätt eller hur kommer bedömningen ske?

Vi kommer att göra en samlad bedömning av de olika delarna i ansökan av krav och bedömningskriterier.

Utvärderas ansökan utifrån den samlade bilden av laddstationernas strategiska position i ansökan eller sker utvärdering per laddstation i ansökan?

Varje enskild laddstation kommer att bedömas utifrån bedömningskraven.  


8. Tidplan

När får jag besked om mitt projekt får stöd eller ej?

På grund av det stora antalet ansökningar, kommer vi inte att hinna med att fatta beslut utifrån vår ursprungliga tidsplan som var midsommar, men vi siktar på att fatta beslut under sommaren.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut enligt utbetalningsplanen som finns med i beslutet från Energimyndigheten.

Vilken tidsram gäller en ev andra utlysning för experimentell utveckling och innovationskluster?

Slutdatum för samtliga aktiviteter är 30 september 2023.

Hur lång tid har vi på oss?

Projektet behöver slutrapporteras till Energimyndigheten senast 30 september 2023.


9. Övriga frågor om ansökan/stödet

Finns möjlighet att överlåta anläggningar under projektskedet?

Eventuellt kan det vara möjligt men det kan endast avgöras efter en ansökan och i det enskilda fallet.

Finns det något som hindrar att man får stöd för både elektrisk laddstation och tankstation för vätgas?

Nej.

Om man ansöker om 5 stationer, men bara 3 av dem anses som strategiskt placerade - kan man beviljas stöd för 3 stationer eller ska man "vara säker" på att valda platser ska vara tillräckligt strategiska så att alla godkänns?

Ja det är möjligt att delvis bifalla en ansökan. exempelvis bifall på 2 och avslag på 3.

Finns det särskilda krav på avveckling?

En förutsättning för stöd enligt förordning 2022:107 är att stödmottagaren åtar sig att under fem år efter det att en laddnings eller tankningsstation färdigställts säkerställa att den är i fortsatt drift.

Om vi fått stöd beviljat av klimatklivet/naturvårdsverket. Kan vi söka stöd ändå hos Energimyndigheten?

Stöd får inte lämnas till projekt som beviljats annat offentligt stöd för samma ändamål. ​Om ett projekt blivit beviljat stöd men inte har påbörjats hos en annan myndighet, kan ansökan dras tillbaka.


10. En eventuell andra utlysning om experimentell utveckling och innovationskluster

Vad innebär det att beviljade projekt kommer även kunna söka stöd för utveckling, test och demonstration av regionala elektrifieringspiloter samt för innovationskluster, i kommande utlysningar?

För att kunna söka medel för utveckling, demonstration & innovationskluster behöver man ha ett beviljat projekt. En andra utlysning planeras att öppna under hösten.

Hur är tanken med kostnader för utveckling, erfarenheter, följeforskning, analys av data/datainsamling mm. Det står att det går att söka för detta i kommande omgångar. Innebär det att det bara är rena investeringar som man ska söka för i denna utlysning?

Ja, utlysning 1 är ett investeringsstöd. Utlysningar kommer att öppnas för de som blivit beviljade stöd i utlysning 1. Utlysningarna öppnas under hösten.