Vägen mot en eldriven framtid

För att nå klimatmålen pågår nu en global omställning från energi från fossila energikällor mot en framtid driven av fossilfri el.  Sverige får redan idag en stor del el från fossilfri produktion, men för framtiden kommer elbehovet att öka och kräver att en rad utmaningar hanteras.

Elektrifieringen av samhället skapar stora möjligheter till hållbar utveckling för klimatet och till att skapa nya jobb i innovativa och konkurrenskraftiga svenska företag. Men för att nå fram krävs att vi som samhälle löser en rad frågor och utmaningar.

Det handlar om att hantera intressekonflikter, skapa långsiktigt hållbara spelregler som förutsättning för stora investeringar och att säkra de beslut som är nödvändiga för vägvalen i klimatomställningen.

Den första myndighetsgemensamma uppföljningen av samhällets elektrifiering till Regeringskansliet

Den 15 december 2022 överlämnade Energimyndigheten tillsammans med Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket en rapport kring framtidens elbehov och en rad frågor som behöver lösas på vägen framåt.

  • På lång sikt väntas elbehovet öka i spannet 210–370 TWh till år 2045. Det stora spannet beror på att det framtida behovet beräknats på olika möjliga scenarios för samhällsutvecklingen och den stora potentiella effekten av ett antal planerade stora industrisatsningar som ännu ligger i framtiden. 

Linjediagram.jpg

  • På kort sikt ligger ett ökat elbehov i det övre spannet på 280 TWh till år 2035, vilket är en fördubbling jämfört med dagens användning på 140 TWh. Det innebär behov av en historiskt snabb utbyggnadstakt av elproduktion och elnät för att möta ett snabbt ökande behov.
  • Fram till 2035 bedöms landbaserad vindkraft stå för den största delen av ny elproduktion, till 2045 är potentialen hög för både havsbaserad vindkraft samt kärnkraft.
  • Utmaningar som måste lösas för att säkra produktion och distribution i nivå med ett elektrifierat samhälles behov är bland annat acceptansfrågan för både ny produktion och nya elnät.
  • För att skapa förutsättningar för omställningen behöver ledtiderna i alla processer kortas. Det gäller så väl för elproduktion, som elnät på alla nivåer inklusive förutsättningar för utbyggnaden av laddinfratruktur.   ·       Elmarknaden behöver utvecklas för att säkerställa en välfungerande marknad, som ger långsiktiga spelregler och rätt signaler till aktörer och som bidrar till ett effektivt system för att kunna möta samhällets behov på kort och lång sikt.
  • En historiskt stor omställning och utbyggnad av elnät och produktion ställer mycket stora krav på kompetens och resurser när tillgång på personal, material och råvaror ska säkerställas.

Rapporten är den första inom ramen för ett gemensamt myndighetsuppdrag som kommer att rapporteras årligen fram till och med 2024. Ambitionen är att scenarier och bedömningar under tiden för uppdraget stegvis ska bli mer fördjupade och detaljerade för att erbjuda bästa möjliga underlag för planering och beslut.  

Energimyndigheten har en rad uppdrag som rör de olika frågor som ska lösas på vägen mot ett elektrifierat samhälle och som kommer att rapporteras under kommande år.