Nationellt centrum och internationella nätverk

Nationellt centrum för CCS deltar i ett flertal internationella diskussioner rörande CCS på departementsnivå och myndighetsnivå.

De länder som Nationellt centrum för CCS främst har kontakt med är Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Storbritannien.

Nätverket omfattar även EU-kommissionen.

Kunskapsutbyte med andra länder

 

+

IEA Technology Collaboration Programme Green House Gas Emissions

Sveriges deltagande i detta internationella tekniksamarbete har beslutats av regeringen, som gett Energimyndigheten i uppdrag att ingå.

GHG:s uppgift är att bedöma vilken roll olika tekniker har i att reducera utsläppen av växthusgaser från energi- och industrisektorn, samt att sprida kunskap om tekniker och deras möjligheter.

Studier genomförs ur främst teknisk eller ekonomisk synvinkel. Arbetet inom gruppering sker främst genom att olika studier beställs.

+

European Technology and Innovation Platform Zero Emissions Platform

ZEP är en del av SET-planen och ska verka som rådgivare till EU (och EU-kommissionen). Medlemmar i ZEP kommer från olje- och gasindustrin, industrin, energibolag, utrustningstillverkare, akademin, fackföreningar, branschorganisationer och icke statliga organisationer.

Medlemsstater kan delta genom departement och myndigheter i Government Group, som är ett bihang till den egentliga plattformen.

ZEP genomför studier för att sprida kunskap, ge råd till EU-kommissionen och för att bidra till att SET-planen för CCUS genomförs. ZEP lämnar synpunkter på EU-förordningar och liknande samt är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter. Sverige och Energimyndigheten deltar i Government Group.

Denna del av ZEP är till för utbyte av kunskap och information mellan medlemsstater, för att få information om arbetet inom ZEP, hur arbetet med genomförande av SET-plan (IWG CCUS) fortskrider samt är en viktig länk mellan EU-kommissionen och medlemsstater.

EU-kommissionen informerar om pågående arbete inom CCUS och det finns även goda möjligheter att diskutera detta arbete.

+

EU ETS Compliance Forum Task Force CCS

ETS CF är en gruppering som är öppen för alla medlemsstater i EU. Grupperingen är till för att sprida information, kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte i syfte att främja, underlätta och effektivisera införandet och arbetet med EU ETS. Deltagare är behöriga myndigheter (Competent Authorities).

I slutet av 2022 startades en arbetsgrupp inom CCS, Task Force CCS (TF CCS). Förfrågan om deltagande gick då till Naturvårdsverket som varande svensk deltagare i ETS CF. Naturvårdsverket kontaktade då Nationellt Centrum rörande svenskt deltagande och stöd i arbetet.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten enades då om att båda myndigheterna skulle delta i TF CCS, då frågor som bedömdes kunna komma att behandlas är komplexa och spänner över flera myndigheters ansvarsområde.

+

EU carbon removal certification framework Expert Group

Inom ramen för arbete med CRCF:s förordning ska genom bland annat delegerade akter, processer, krav och beräkningsmetoder skapa kolsänkor och negativa utsläpp tas fram.

Regeringskansliet har utsett en expert på Naturvårdsverket och en expertgrupp med personer från olika myndigheter.

Personer från Energimyndigheten, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ingår i gruppen.

+

CCUS Forum

Forumet leds av EU-kommissionen. Forumet har bildats för att sammanföra olika intressenter inom CCUS från industrin, energibolag, medlemsstater och myndigheter, olika EU-institutioner, icke-statliga organisationer, akademin med flera.

Syftet är att skapa nätverk, nya kontakter, informationsspridning och liknande för att påskynda införandet av CCU i EU. Forumet genomför en konferens per år med deltagande på hög nivå från medlemsstaterna.

Vid konferensen 2023 deltog Nationellt centrum för CCS. Efter 2023 års möte finns det fyra arbetsgrupper under CCUS Forum. Energimyndigheten deltar inte i någon av dessa.

+

Clean Energy Ministerial CCUS

Sverige deltar i CEM genom Energimyndigheten men är inte formellt med i grupperingen inom CCUS.

Sveriges arbete och tankar inom CCS, främst bio-CCUS, har gjort att Sverige inbjudits som observatör och fått delta i kunskaps- och erfarenhetsutbytet.

Sverige har informerat om utvecklingen av CCS i Sverige och vunna erfarenheter.

+

Information Exchange Group (IEG) under the CCS Directive (TBD)

Energimyndigheten har under 2023 stöttat representant från SGU, Sveriges geologiska undersökning, i IEG.

Det pågår en ombildning av gruppen som ska utmynna i ett mer effektivt och formaliserat arbete mellan medlemsländernas myndigheter samt utgöra ett bättre stöd till EU-kommissionen.

Den nya gruppen kommer i stället att kallas Informal Commission Expert Group on the Geological Storage of Carbon Dioxide.