Inkomna frågor och svar

Energimyndigheten planerar att öppna en första utlysning om stöd för avskiljning, transport och lagring av koldioxid med biogent ursprung under 2024.

Statsstödet är nu beviljat av EU-kommissionen och ambitionen är att öppna och stänga utlysningen under 2024. 

Vad ska ansökan innehålla?

Här förhandspublicerar vi information om utlysningen och vad ansökan ska innehålla. 

Aktuella dokument

Utkast till utlysningstext
Utkast till vägledningsdokument
Inkomna frågor och svar gällande utkasten

Du som är aktör och ska delta i den omvända auktionen kan granska utkasten och återkomma med kommentarer. Vid frågor av administrativ karaktär eller om du har behov av tydliggörande av sakinnehållet i utlysningstext och vägledning, kontakta cc...@energimyndigheten.se. Vänligen samla dina eventuella synpunkter och frågor under separata rubriker, till exempel ”Synpunkter på utlysningstext” samt ”Synpunkter på vägledning”. Ange även vilket avsnitt synpunkten refererar till.

Ingen hänsyn kommer att tas till förslag på förändringar av sakinnehållet.

Det länkade dokumentet "Inkomna frågor och svar gällande utkasten" kommer att uppdateras löpande.

Observera att mellan 8 juli och 2 augusti är svarstiden något längre än normalt. Du kan också hitta generella svar på frågor om stödsystemet under rubriken Stödsystemet för bio-CCS genom omvänd auktion på sidan
Frågor och svar om CCS och stöd för bio-CCS

Slutliga versioner av utlysnings- och vägledningsdokumenten kommer fastställas efter beslut från EU-kommissionen och efter att inkomna synpunkter hanterats.

Inför ett öppnande av utlysningen kommer vi att bjuda in till webbinarium för de aktörer som planerar att delta i den omvända auktionen. Detta för att svara på frågor och tydliggöra utlysningens alla delar. Under webbinariet har aktörer möjlighet att anonymt ställa frågor om stödsystemet. Efter webbinariet kommer vi att se över innehållet i utlysningstexten samt informationen i vägledningen inför öppnandet av utlysningen. Webbinariet kommer att ske den 15 augusti klockan 14.

Anslut till webbinariet via Teams 15 augusti klockan 14

Vem kan få stöd?

Stödet riktar sig till aktörer med anläggningar i Sverige som kan bidra till negativa utsläpp av koldioxid genom bio-CCS. Projekten ska kunna leverera geologiskt lagrad biogen koldioxid senast tre år från och med beslut om stöd (möjlighet till två års förlängning).

Stöd beviljas genom en omvänd auktion där de aktörer som begär lägst ersättning för avskiljning, transport och lagring av koldioxid med biogent ursprung (SEK/ton lagrad koldioxid) samt uppfyller övriga krav i utlysningen beviljas stöd..

Vad kan man få stöd för?

Stödmottagare kan få ersättning för samtliga kostnader som avser investering och drift för avskiljning, transport och lagring under en period om 15 år.

Följande villkor gäller för stöd:

 • Sökanden ska ha erforderliga tillstånd för verksamheten som genererar biogen koldioxid.
 • Anläggningen som genererar biogen koldioxid ska ligga i Sverige.
 • Verksamheten som genererar biogen koldioxid får inte ha byggts om eller ändrats enbart för att generera negativa utsläpp.
 • Den geologiskt lagrade koldioxiden får inte avses användas för utvinning av råolja, skifferolja eller naturgas.
 • Projektet får inte omfatta åtgärder som sökanden måste vidta för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.
 • Företag som är i ekonomiska svårigheter enligt punkt 20 i EU-kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter får inte ta del av stödet.
 • Stöd utgår enbart för avskiljning, transport och lagring av koldioxid av biogent ursprung. Verksamheter som har blandade utsläpp (dvs koldioxid av både fossilt och biogent ursprung) ska beskriva hur dokumentation och verifiering av bestämning av biogen andel kommer att ske.
 • Ett hållbarhetsbesked ska kunna uppvisas om biomassan som gett upphov till koldioxid som avskiljs omfattas av krav på hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Vad gäller för att påbörja ett projekt?

Ett projekt får påbörjas tidigast när ansökan om stöd har lämnats in till Energimyndigheten.

Stödet anses inte har någon stimulanseffekt för stödmottagaren om arbetet med projektet eller verksamheten har börjat innan stödmottagaren lämnat in sin skriftliga ansökan till Energimyndigheten (enligt punkt 29 i CEEAG).

Att inleda arbetet direkt efter inlämnad ansökan är ingen garanti för att projektet kommer att tilldelas stöd.

Möjlighet att påbörja projektet i förväg

Ett stöd kan anses ha stimulanseffekt även om arbetet med projektet påbörjats innan en ansökan om stöd lämnats in om förutsättningarna i punkt 31(b) CEEAG är uppfyllda, vilket innebär att:

 • Aktören ska innan projektet påbörjas underrätta Energimyndigheten om att stödet är en förutsättning för att projektet kan genomföras. Det får därmed inte ha fattats beslut som är oåterkalleliga innan denna avisering inkommit, då projektet i så fall anses vara påbörjat.
 • Aviseringen ska ha inkommit till Energimyndigheten tidigast samma dag som informationen på denna sida tillgängliggörs (22 maj 2024).
 • Aviseringen mejlas till cc...@energimyndigheten.se

När ett projekt bedöms ha startat

Ett projekt eller verksamhet anses ha påbörjats när det första fasta åtagandet (t.ex. att beställa utrustning eller påbörja byggarbetet) som gör en investering oåterkallelig har inletts. Projektet bedöms därför ha startat från det datum då det första oåterkalleliga beslutet tas.

Markinköp och förberedande arbete såsom erhållande av tillstånd och utförande av genomförbarhetsstudier betraktas inte som arbetets början.

Beträffande uppköp innebär arbetets början den tidpunkt då tillgångar med direkt anknytning till det förvärvade företaget förvärvas. För närmare tolkning av begreppet, se EU-domstolens avgöranden i mål C-349/17 Eesti Pagar AS, punkterna 55-82 och mål C-11/22 Est Wind Power OU.