Inkomna remissvar - statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Här har vi samlat svar på remissen om förordning och föreskrifter om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung. 

Ett fyrtiotal aktörer har lämnat synpunkter och nu pågår ett arbete med att sammanställa inkomna remissvar. Synpunkterna om förordningen kommer att hanteras av Regeringskansliet och synpunkterna om föreskrifterna kommer att hanteras av Energimyndigheten. 

Många svar gällande förordning berör syftet med stödet och dess kostnadseffektivitet, möjlighet att ta in privat finansiering samt stimulanseffekten för att en frivillig marknad av negativa koldioxidutsläpp ska växa fram. Aktörerna vill dessutom se mer flexibilitet i stödsystemet.

Vad gäller föreskrifterna önskar en del aktörer att de ska omarbetas givet de ändringar i förordningen som föreslås. Det önskas förtydliganden gällande rangordningen av inkomna bud, avräkningen av annan finansiering samt bestämning och verifiering av mängden koldioxid med biogent ursprung.

En del aktörer har synpunkter kring förutsättningarna som olika aktörer och tekniker har för att kunna delta i auktionen. 

Vad händer nu?

Statsstödsprövningen av stödsystemet för bio-CCS är i en pre-notifieringsfas och Regeringskansliet kommer inom kort att skicka in den formella statstödsanmälan till EU-kommissionen.

Processen då EU-kommissionen ska fatta sitt beslut tar upp till 2 månader. Efter att kommissionen har godkänt statsstödsanmälan behöver regeringen besluta om förordningen och därefter kan Energimyndigheten besluta om föreskrifterna.

Målet är att en utlysning om den första omvända auktionen ska kunna öppnas och stängas under 2024. 

Följ våra uppdateringar om bio-CCS

Ta del av vår information inom bio-CCS via vår webbsida som uppdateras löpande eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Prenumerera på nyhetsbrev om CCS och bio-CCS