Drivmedelsrapportering

Energimyndigheten tar årligen emot rapportering från Sveriges bränsleleverantörer. Rapporteringen är till för att kontrollera att drivmedelsleverantörerna följer kravet om minskade växthusgasutsläpp. Uppgifter om var drivmedlet har köpts, mängd och dess ursprung rapporteras också till oss. Energimyndigheten publicerar årligen en sammanställning i rapporten Drivmedel.

Samtliga drivmedelsleverantörer i Sverige som är skyldiga att betala skatt för leverans av drivmedel enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska rapportera till oss årligen. I rapporteringen ska bland annat följande rapporteras:

  • Volym
  • Energimängd
  • Ursprung
  • Växthusgasutsläpp (i livscykelperspektiv)

Rapporteringen ska senast vara inlämnad till Energimyndigheten den 1 april. Till dig som är rapporteringsskyldig vill vi meddela att vi uppskattar om du har möjlighet att rapportera tidigare, så att handläggningen blir smidigare. Var också noggrann med att lämna uppgifter till era rapporteringsskyldiga kunder så de kan rapportera till Energimyndigheten i tid. Om vi inte får in rapportering i tid så kan Energimyndigheten besluta om en förseningsavgift.

Drivmedel 2021

Krav om minskade växthusgasutsläpp

Rapporteringen utgår från ett krav om minskning av växthusgasutsläpp som i drivmedelslagen riktas mot drivmedelsleverantörer. Kravet är att från och med år 2020 ska drivmedlens klimatpåverkan minska med 6 procent jämfört med fossila bränslen, vilket innebär att drivmedelsleverantören ska uppnå ett genomsnittligt utsläpp på 88,5 gram CO2e/MJ för allt bränsle de levererar. Klimatpåverkan beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. Med det menas den totala påverkan som utvinning, förädling, transporter och användning av fossila och biogena drivmedelskomponenter ger upphov till.

Minskningen av växthusgasutsläpp kan uppnås exempelvis genom att biodrivmedel blandas in i vanlig diesel och bensin eller genom försäljning av drivmedel med högre andel biokomponenter eller drivmedel bestående av enbart biodrivmedel. FAME och HVO är exempel på flytande biodrivmedel med 100 procent biodrivmedel. Biogas är ett annat biodrivmedel som räknas in. Försäljning av el är också tillåtet i syfte att uppnå målet.

Gemensam rapportering med lagen om hållbarhetskriterier

För att minska den administrativa bördan har Energimyndigheten arrangerat så att rapporteringen enligt drivmedelslagen utförs tillsammans med rapporteringen för lagen om hållbarhetskriterier. Energimyndigheten beräknar utifrån det som rapporterats hur väl drivmedelsleverantörerna uppfyller kravet om minskade växthusgasutsläpp.

Rapportering utförs enklast i e-tjänsten ”Hållbara bränslen” på Mina sidor. Där finns även mallen för rapportering tillgänglig för nedladdning.

Mina sidor

Samrapportering

För att uppnå kravet på växthusgasminskning kan en aktör skriva avtal om samrapportering med en eller flera bolag. Dessa bolag skickar in sina respektive rapporter till Energimyndigheten, med uppgifter om vilka som man samrapporterar med. Energimyndigheten gör sedan kontroll om tillräcklig minskning gemensamt uppnås. I de fall de samrapporterande bolagen inte når kravet blir de tillsammans ansvariga för eventuella avgifter.

Miljöinformation om drivmedel

Från och med 1 oktober 2021 är drivmedelsleverantörer skyldiga att informera konsumenterna om drivmedlets klimatpåverkan och ursprung. 

Miljöinformation

Ytterligare frågor?

Om ni har ytterligare frågor kan ni mejla oss eller ringa på telefonnumret nedan under följande tider:

Telefontider 4 mars-11 april

Måndag och tisdag kl 13-15

Onsdag och torsdag kl 9-11