Anläggningsbesked

Ett anläggningsbesked visar att aktören som innehar det inte använder livsmedel- och foderbaserade råvaror i sin produktion av biodrivmedel eller biobränsle.

Anläggningsbesked är introducerat för att EU har ett mål om ökad användning av förnybara energikällor, men att dessa inte ska komma från livsmedel- och foderbaserade råvaror i hög utsträckning. Detta är för att produktionen av bioenergi inte ska tränga undan matproduktion.

Ett anläggningsbesked behövs för att kunna göra avdrag för energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel eller gasformigt biobränsle enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, även hållbarhetsbesked kan begäras. Anläggningsbesked utfärdas av Energimyndigheten efter ansökan från aktören.

Lagen om skatt på energi (riksdagen.se)

Ansökan om anläggningsbesked

För att få ett anläggningsbesked ska du göra följande steg:

  1. Upprätta ett kontrollsystem som säkerställer att livsmedel- och fodergrödor inte används i produktionen.
  2. Ansöka om anläggningsbesked via Mina sidor.
  3. Energimyndigheten handlägger ert ärende och utfärdar anläggningsbesked om ansökan uppfyller kraven. Annars ber vi om kompletteringar.

Ansökan om anläggningsbesked kan även göras i samband med anmälan om rapporteringsskyldighet för hållbarhetsbesked.

Kontrollsystemet behöver säkerställa att anläggningen där biodrivmedel produceras eller används inte gör avdrag för detta, om livsmedels- eller fodergrödor har använts som råvara i bränslet. Dock så är det tillåtet för flytande biodrivmedel som har producerats i en anläggning som tagits i drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven att innehålla livsmedel- och fodergrödor. För gasformiga biobränslen finns det ingen sådan regel, och då ska kontrollsystemet visa att bränslet inte är framställt av livsmedels- eller fodergrödor.

Anmälan om väsentlig ändring

Om du redan innehar ett anläggningsbesked och vill utöka med anläggningsbesked för användning för annat ändamål än transport behöver du bara göra en anmälan om väsentlig ändring av kontrollsystem via Mina sidor.

Mina sidor

Vem behöver söka anläggningsbesked?

Du som gör avdrag för skatt på biodrivmedel (rena och höginblandade biodrivmedel) och aktörer som gör avdrag för skatt på biogas (gasformigt eller flytande) och biogasol behöver söka anläggningsbesked (exempelvis producenter som är egenförbrukare, leverantörer, förbrukare som själva är skatteskyldiga).

Du som enbart använder flytande biobränslen för uppvärmning, kyla och elproduktion behöver inte ansöka om anläggningsbesked. Detsamma gäller dig som bara hanterar låginblandade biodrivmedel.

+

Statsstöd för biodrivmedel

Avdrag för energi- och koldioxidskatt när man säljer rena och höginblandade biodrivmedel betraktas som ett statligt stöd enligt EU. Riktlinjerna för statligt stöd säger att driftstöd för livsmedelsbaserade biodrivmedel endast får beviljas för anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 och som inte är helt avskrivna. Även för anläggningar som togs i drift före det datumet så beviljas man inte stöd om anläggningen är avskriven. Anläggningsbeskedet ska säkerställa att avdrag endast görs för biodrivmedel som inte har livsmedel- och fodergrödor som råvara.

Om statsstöd för biodrivmedel

+

Anläggningsbesked för en avgränsad tidsperiod

Du kan även ansöka om anläggningsbesked som avser en avgränsad tidsperiod. Det kan vara relevant för dig om du har hanterat biodrivmedel eller gasformigt biobränsle utan att ha ett anläggningsbesked. I ansökan specificerar du hur biodrivmedlet eller det gasformiga biobränslet har hanterats tillsammans den avsedda tidsperioden. Du ska även beskriva kontrollsystemets utformning. Du kan göra ansökan på Mina sidor.

Mina sidor