Författningar/juridik

Bestämmelser om hållbarhetskriterier för biobränslen regleras i en lag och en förordning. För att förtydliga vissa detaljer i lagstiftningen har Energimyndigheten fastställt bindande föreskrifter. Myndigheten publicerar också en vägledning till regelverket. Vägledningen är inte bindande men hjälper dig att göra rätt.

Lagen om hållbarhetskriterier

Lagen om hållbarhetskriterier heter formellt lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen. Den trädde i kraft 1 augusti 2010 och innehåller övergripande bestämmelser om hållbarhetskriterier och rapporteringsskyldighet. Lagen kommer ur förnybartdirektivet (Renewable Energy Directive, eller RED) som är bestämmelser på EU-nivå. Syftet med lagen är att öka användningen av förnybar energi, och att säkerställa att den förnybara energi som används faktiskt är hållbar. Så när vi pratar om hållbara bränslen så menar vi att bränslet efterlever kraven på hållbarhet enligt lagen om hållbarhetskriterier.

Lagen om hållbarhetskriterier (riksdagen.se)

Lagen om hållbarhetskriterier har ändrats vid ett flertal tillfällen. Hållbarhetsbesked infördes 2011 i och med att det första förnybartdirektivet i EU antogs (RED EU 2009/28). Anläggningsbesked infördes 2016 då det blev striktare krav från EU att visa på att livsmedel- och fodergrödor inte har använts mer än tillåtet i biodrivmedel. Det blev då ett krav för att Sverige skulle kunna undanta biodrivmedel från drivmedelsbeskattning.

RED EU 2009/28 (europa.eu)


Under 2018 ändrades bland annat definitionen av avfall och restprodukt, och regler avseende livsmedelsbaserade biodrivmedel.

1 juli 2021 gjordes en större förändring då regelverket utökades till att omfatta fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla i linje med det uppdaterade förnybartdirektivet (REDII EU 2018/2001).

REDII EU 2018/2001 (europa.eu)

Förordningen om hållbarhetskriterier

Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen (förordningen om hållbarhetskriterier) utfärdas av regeringen och innehåller något mer detaljerade regler än vad som framgår av lagen. Förordningen tydliggör bland annat definition av den sammanlagda installerade tillförda effekten och vissa undantag från rapporteringsskyldigheten.

Förordning om hållbarhetskriterier (riksdagen.se)

Föreskrifter om hållbarhetskriterier

Energimyndigheten utfärdar föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, STEMFS 2021:7. Föreskrifterna är bindande och tydliggör många detaljer som inte finns i lagen eller förordningen. Den innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat hållbarhetskriterier, beräkning av växthusgasminskning, rapporteringsskyldighet, kontrollsystem och oberoende granskning. I föreskrifterna återfinns även bränslekategorier och normalvärden samt delnormalvärden hämtade ur förnyelsebartdirektivet.

STEMFS 2021:7

Vägledning till regelverket

Som ett ytterligare stöd till dig som omfattas av reglerna har Energimyndigheten publicerat en vägledning till dig som har eller vill ansöka om hållbarhetsbesked, ER 2021:33. Vägledningen är inte i sig juridiskt bindande men ger förklaringar till hur regelverket bör tolkas och tillämpas. Energimyndigheten har ambitionen att uppdatera vägledningen vid behov, t.ex. för att inkludera resultat från utredningar eller då vi identifierat flera vanliga frågor som uppkommer hos aktörer när man följer lagen. Om du har en annan uppfattning om någon detalj än det som framkommer i vägledningen så är du välkommen att skicka ett mejl till adressen nedan, så diskuterar vi just ditt fall och ser om vi behöver uppdatera vår vägledning.

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Tidigare vägledningar och dokument kan ni söka upp i vår webbshop.

Webbshop